KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ณิชาภัทรา จันทร์ดารา
Alternative Author ธำรง เมฆโหรา
ปัญญา หมั่นเก็บ
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Titleปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีเครื่องหมาย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ในเขตกรุงเทพมหานคร
Alternative TitleFactor Affecting Decision Making on Restaurant Selection "Clean Food Good Taste Logo" in Bangkokk
Imprintปีที่ 34 ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2559
Call# FOOD 7697

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความส????ำคัญของการเลือกใช้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อระดับ ความส????ำคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีเครื่องหมาย ?อาหารสะอาด รสชาติอร่อย? ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงส????ำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคแบบบังเอิญ จ????ำนวน 400 รายที่ใช้บริการศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าเขตกรุงเทพมหานครวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุดร้อยละ 50.80 มีอายุ 21-30 ปีร้อยละ 35.80 จบ การศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 32.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาทร้อยละ 43.80 อาชีพพนักงาน บริษัทเอกชนร้อยละ 35.80 ความถี่ในการรับประทานอาหารในศูนย์อาหาร 1-2 ครั้งต่อเดือนร้อยละ 45.80 ความรู้ด้าน สุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับมากมีทัศนคติเชิงบวกต่อการให้บริการร้านอาหารอยู่ในระดับมาก และการตัดสินใจเลือก ใช้บริการร้านอาหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการร้านอาหารอย่างมีนัยส????ำคัญทางสถิติ (p<0.01) ได้แก่ เพศหญิง อายุ 21-30 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ
Descriptหน้า 48-58
Subjectการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
เครื่องหมาย
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย"
Previous||8412||Next