KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ธนภร ตันเจริญ
Alternative Author วันดี ไทยพานิช
อนุกูล พลศิริ
จารี ทองตำลึง
วารสารคหเศรษฐศาสตร์
Titleการพัฒนารายการอาหารกลางวันเพื่อส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียนกรณีศึกษา : โรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร
Alternative TitleDeveloping Lunch-Menu Planning for Promoting the Ntutition of Schnool-Age Children: A Case Study of Jindapong School, Bangkok Metropolis
Imprintปีที่ 58 ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2558
Call# FOOD 7705

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนารายการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารกลางวันที่พัฒนาขึ้น (3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรายการอาหารกลางวันที่พัฒนาขึ้น (4) ศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการด�าเนินงานการจัดรายการอาหารกลางวัน ประชากรที่ศึกษาคือ นักเรียนชายและหญิง จ�านวน 327 คน ที่ก�าลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจินดาพงศ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อุปกรณ์ครัว เครื่องบันทึกน�้าหนักอาหาร แบบส�ารวจความพึงพอใจ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ INMUCAL-Nutrients สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าแจกแจง ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ในการพัฒนารายการอาหารกลางวัน มีรายการอาหารกลางวัน 15 วัน ได้แก่ อาหารจานเดียว 6 รายการ อาหารชุด 9 รายการ ขนมหวาน 6 รายการ ผลไม้ 3 รายการ ส�าหรับคุณค่าทางโภชนาการศึกษาเฉพาะเรื่องพลังงานและโปรตีนต่อ 1 ที่เสิร์ฟ มีพลังงาน ตั้งแต่ 414 กิโลแคลอรี ถึง 550 กิโลแคลอรี มีโปรตีนตั้งแต่ 11 ถึง 21 กรัม โดยมีการกระจายพลังงาน ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน อยู่ในช่วงที่เหมาะคือ ร้อยละ 55-66 ร้อยละ 9-17 และ ร้อยละ 22-30 ตามล�าดับ ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนพึงพอใจรายการอาหารคาวในระดับ มาก คือ ข้าวมันไก่ บะหมี่ไก่แดง ข้าวสวยแกงเขียวหวานไก่และไข่ต้ม ข้าวไก่คั่วกระเทียม ข้าวสวย ต้มย�าไก่ และไข่เจียว อาหารที่พึงพอใจน้อยและมีอาหารเหลือมากในจาน คือ ผัดซีอิ๊ว ข้าวแกงจืด มีความพึงพอใจขนมหวานในระดับปานกลาง คือ สาคูเปียกข้าวโพด กล้วยบวชชี บวดฟักทอง และ พึงพอใจผลไม้ในระดับมาก คือ แตงโม ในการด�าเนินงานการจัดรายการอาหารกลางวันไม่พบปัญหาและอุปสรรค แตมีปัญหาในการจัดเสิร์ฟบางครั้ง
Descriptหน้า 6-13
Subjectรายการอาหารกลางวัน
โภชนาการ
เด็กวัยเรียน
Previous||8420||Next