KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author จุฑามาศ ถิระสาโรช
Alternative Author เฉลิมพล ถนอมวงค์
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Titleการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวหอมนิล
Alternative TitleProduct of Healthy Beverage from "Homnil" Rice
Imprintปีที่ 43 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน 2558
Call# FOOD 7707

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวหอมนิล โ ดย ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างน ้าแป้งต่อน ้า ที่ 1:20 1:30 และ 1:40 สกัดน ้าแป้งที่ 50 o C ชนิด และปริมาณ ของสารให้ความหวาน sucrose syrup 60 o Brix และ b anana syrup 60 o Brix ที่ระดับความเข้มข้น 7 และ 9 o Brix ปริมาณสารให้ความคงตัว ด้วยเจ ลาตินร้อยละ 0 0.1 0.2 0.3 และ 0.4 และ ศึกษา ระยะเวลาในการฆ่าเชื อที่เหมาะสม ที่ 90 o C นาน 15 20 25 และ 30 นาที พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวต่อน ้าคือ 1: 30 โดย น ้าแป้ง มีความหนืดเท่ากับ 14.73 เซนติพอยต์ ค่าความเป็น กรดด่าง ป ริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด ปริมาณโปรตีน ไขมัน และใยอาหารเท่ากับร้อยละ 6.71 1.1 0.23 0.05 และ 0.83 ตามล้าดั บ และ ปริมาณแอนโทไซยานิ นเท่ากับ 0.37 มก . / มล . และจากการปรับปริมาณของแข็งที่ ละลายได้พบว่า sucrose syrup 7 o Brix ได้รับการย อมรับจากผู้ทดสอบชิม ในด้าน รสชาติ เนื อสัมผัส และ ความชอบรวม สูงที่สุด ( p < 0.05 ) และการใช้เจลาตินร้อยละ 0.3 ( โดยน ้าหนัก ) ส่งผลให้เครื่องดื่มมี ลักษณะเป็นเนื อ เดียวกัน ไม่เกิดการแยกชั น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมีความหนืดเท่ากับ 18 เซนติพอย์ ค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ 6.4 และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมดร้อยละ 9.8 ปริมาณแอนโทไซยานิ นเท่ากับ 0.7 มก . / มล . โดยพบว่าการฆ่า เชื อที่อุณหภูมิ 90 o C เป็นเวลา 25 นาที เครื่องดื่มมีอายุการเก็บรักษาได้ 15 วัน ที่อุณหภูมิ 4 - 6 o C โดยมีจ้านวนเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
Descriptหน้า 395-402
Subjectข้าวหอมนิล
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
แอนโทไซยานิน
Previous||8422||Next