KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ดาลัด ศิริวัน
Alternative Author จันทร์เพ็ญ แสงประกาย
วิภา สุโรจนเมธากุล
วารสารโภชนาการ
Titleฤทธิ์ต้านการกลายพันธ์ุของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันผงสำหรับชงเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีปริมาณเคอร์คูมินอยด์สูง
Alternative TitleAnti mutagenecity of Healthy turmeric extract powder contained high curcuminoids
Imprintปีที่ 48 ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2556
Call# FOOD 7726

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการศึกษานี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติต้านการก่อกลายพันธ์ุของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพซึ่งได้จากสารสกัดขมิ้นชัน wing spot test ในแมลงหวี่ (Drosophila melangoaster) นั้น ถูกใช้เพื่อการศึกษา โดยมีสารก่อกลายพันธ์ุ เอทิล คาร์บาร์เมตหรือ ยูรีเทน ซึ่งเป็นสารก่อกลายพันธ์ุที่พบในอาหารหมักดองและเครื่องดื่มหลายชนิด นอกจากนี้ Trip-p-1 สารพิษซึ่งพบมากในเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงด้วยความร้อนสูง หรือใช้ระยะเวลานานเกินไปในการทำให้สุก ยังถูกใช้เพื่อยืนยันฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธ์ุใน Ames test อีกด้วย โดนหนอนแมลงหวี่ที่มีลักษณะเป็นเฮทเทอโรไซกัส ของยีนด้อยขนหลายเส้น และขนคุด ซึ่งอยู่ในโครโมโซมคู่ที่สาม นั้นถูกนำมาเลี้ยงในอาหารที่มียูรีเทนเพียงอย่างเดียว และเลี้ยงด้วยยูรีเทนผสมตัวอย่างขมิ้นสกัด จุดหรือขนที่ผิดปกติบนปีกของแมลงหวี่นั้นใช้เป็นดัชนีชี้วัดการกลายพันธ์ุในระดับร่างกาย ซึ่งเกิดจากยูรีเทนผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากขมิ้นชันเองนั้นไม่มีความเป็นพิษคือ ไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธ์ุ เมื่อทดสอบด้วยทั้งสองวิธี ส่วนฤทธิ์ด้านการก่อกลายพันธ์ุนั้นพบว่าสารสกัดจากขมิ้นชันมีฤทธิ์มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธ์ุอย่างชัดเจนในแมลงหวี่ โดยสาาารถลดจำนวนจุดของขนที่ผิดปกติในภาพรวม แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า สามารถยับยั้งการกลายพันธ์ุระดับกลาง (single spot) ได้เท่านั้น ไม่สมารถยับยั้งการกลายพันธ์ุที่เกิดในระดับรุนแรงได้ (twin spot) ทั้งนี้ผลการทดลองที่ได้จาก Ames test ซึ่งทดลองใน Salmonella typhimurium สายพันธ์ุ TA98 และ TA100 ก็ให้ผลเช่นเดียวกับ wing spot tes คือสารสกัดขมิ้นสามารถการกลายพันธ์ุอนเกิดจากสาร Trip-P-1 ได้ นอกจากนี้การต้านการก่อกลายพันธ์ุของขมิ้นชันสกัดยังเป็นในลักษณะที่แปรผันโดยตรงกับความเข้มข้นของสารสกัดที่ใช้อีกด้วย
Descriptหน้า 11-19
Subjectขมิ้น
เคอร์คูมินอยด์
การต้านการก่อกลายพนธ์ุ
เอมส์เทสต์
แมลงหวี่
Previous||8441||Next