KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย
Alternative Author มนตรี ทาสันเทีย
วารสารคหเศรษฐศาสตร์
Titleการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้า OTOP ด้านอาหาร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนากลุ่ม 4 (Quadrant D) ของจังหวัดนครราชสีมา
Alternative TitleAn Analysis and Developmental Planning of the OTOP Food Product Manufacturers' Potential in the Adapted Development group : level 4 (Quadrant D) in Nakhon Ratchasima
Imprintปีที่ 58 ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2558
Call# FOOD 7733

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstract การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้า OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนากลุ่ม 4 (Quadrant D) ของจังหวัดนครราชสีมา ด้านอาหาร ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 23 กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้า OTOP ประกอบด้วยภาคทฤษฎี มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดกับอาหาร/ความเสี่ยง การผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย สุขลักษณะที่ดีในการประกอบอาหาร และการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต ภาคปฏิบัติประกอบด้วย การเขียนแผนปรับปรุงแก้ไขระบบสุขลักษณะของกลุ่มผู้ผลิต และการเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่ม ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 2 วัน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ผ่านการคัดเลือกมีจำนวน 3 กลุ่ม เป็นกลุ่ม ผู้ผลิตเครื่องปรุงอาหารกึ่งสำเร็จรูป และสินค้าเกษตร 2 กลุ่ม และ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าประเภทภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น 1 กลุ่ม มีศักยภาพและมีโอกาสเข้าสู่เป้าหมายของการคัดสรรผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประจำปี 2557 ของจังหวัดนครราชสีมา โดยผลักดันเข้าสู่การขอเลขสารบบอาหารและได้รับการรับรองเลขสารบบอาหาร (อย.)
Descriptหน้า 44-56
Subjectการพัฒนาศักยภาพ
สินค้า OTOP ด้านอาหาร
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนากลุ่ม 4
Previous||8448||Next