KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วิชชุมา เตชะสิริวิชัย
Alternative Author อนุกูล พลศิริ
วันดี ไทยพานิช
ปาริชาติ บุญพิคำ
วารสารคหเศรษฐศาสตร์
Titleการพัฒนาตำรับข้าวตังธัญชาติเสริมแคลเซี่ยมจากปลาไส้ตัน
Alternative TitleThe Development of a Recipe for Cereal Grain Crispy Rice with Anchovy Calcium
Imprintปีที่ 58 ฉบับที่ 2 , พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
Call# FOOD 7737

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปริมาณข้าวกล้องหอมมะลิสีนิล ลูกเดือย ทดแทนข้าวเจ้า หอมมะลิในข้าวตังต ํารับพื้นฐาน และปริมาณการเสริมปลาไส้ตันในข้าวตังธัญชาติและการทดแทนด้วย ข้าวกล้องหอมมะลิสีนิล ลูกเดือย 2) สมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการ 3) ปริมาณจุลินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษาของข้าวตังธัญชาติเสริมแคลเซียมจากปลา ไส้ตัน ดํา เนินการคัดเลือกตํารับพื้นฐานข้าวตังต้นแบบ พัฒนาเป็นข้าวตังเสริมข้าวกล้องหอมมะลิสีนิล ลูกเดือย และเสริมแคลเซียมจากปลาไส้ตัน เปรียบเทียบการยอมรับของผู้เชี่ยวชาญและผู้บริโภค วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ (ความแข็ง) คุณค่าทางโภชนาการ นําไปบรรจุถุงพอลิเอทิลีนเก็บรักษา ที่อุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) นาน 8 สัปดาห์ ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's New Multiple Range Test ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าวตังธัญชาติเสริมแคลเซียมจากปลาไส้ตันที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญ มีข้าวกล้องหอมมะลิ สีนิลร้อยละ 30 ลูกเดือยร้อยละ 10 ของการทดแทนข้าวเจ้า และปลาไส้ตันร้อยละ 4 ของน ํ ้าหนัก ส่วนผสมทั้งหมด 2) ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนความชอบในด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ชอบมาก ส่วนเนื้อสัมผัสอยู่ในเกณฑ์ชอบปานกลาง ส่วนผู้บริโภคให้คะแนนความชอบ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ชอบมาก ด้านสี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส อยู่ในเกณฑ์ชอบเล็กน้อย เนื้อสัมผัส ด้านความแข็ง (Hardness) สูงกว่าตํารับพื้นฐาน มีโปรตีน แคลเซียมสูงกว่าข้าวตังตํารับพื้นฐาน ส่วน ไขมันและพลังงานมีต ํ ่ากว่า 3) ข้าวตังธัญชาติเสริมแคลเซียมจากปลาไส้ตันที่เก็บรักษา 8 สัปดาห์ ตรวจไม่พบยีสต์ รา และจุลินทรีย์ทั้งหมด
Descriptหน้า 27-36
Subjectข้าวตังธัญชาติ
เสริมแคลเซียม
ปลาไส้ตัน
Previous||8452||Next