KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ประไพพรรณ วังยาว
Alternative Author นฤมล ศราธพันธุ์1
วารสารคหเศรษฐศาสตร์
Titleความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหนือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย
Alternative TitleKnowledge, Attitude and Northern Thai Food Consumption Behaviors of High School Students in Chiang Rai Province
Imprintปีที่ 58 ฉบับที่ 2
Call# FOOD 7738

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค อาหารเหนือ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหนือ 3) ความ สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหนือของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น นักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย จำนวน 400 คน จาก 6 โรงเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และค่าไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนมากกว่าสองในสามมีความรู้ในระดับปานกลาง นักเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่งมีทัศนคติ เป็นกลางเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเหนือ และนักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหนือ บ่อยครั้ง 2) ความรู้เกี่ยวกับอาหารเหนือ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหนือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ เกี่ยวกับอาหารเหนือพบว่า (1) อายุของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับความรู้ด้านประเภทอาหารคาว (2) ระดับ การศึกษาของมารดามีความสัมพันธ์กับความรู้ด้านเอกลักษณ์ของอาหารเหนือ และ (3) รายได้ของ ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความรู้ด้านเอกลักษณ์ของอาหารเหนือ และความรู้ด้านประเภทอาหาร ถนอม ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเหนือพบว่าไม่มี ปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหนือ พบว่า (1) เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหนือด้านอาหารจานเดียว (2) ระดับ การศึกษาของมารดามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหนือด้านรูปแบบการบริโภค อาหารเหนือ (3) รายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหนือด้านประเภท อาหารคาว และ (4) จำนวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหนือ ด้านประเภทอาหารถนอม
Descriptหน้า 37-48
Subjectอาหารเหนือ
ความรู้
ทัศนคติ
พฤติกรรมการบริโภค
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
Previous||8453||Next