KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ศักดิ์อนันต์ รัตนสาครชัย
Alternative Author วารสารอาหารและยา
Titleปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
Alternative TitleFactor Affecting Food Consumption Behavior of Mathayom Suksa 3 Students In Muang Chumphon Distric Chumphon Province
Imprintปีที่ 22 ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2558
Call# FOOD 7756

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง 2) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตอําาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จําานวน 321 คน ระยะเวลาด ําาเนินการเดือนพฤษภาคม?กันยายน 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารของนักเรียนฯ โดยรวม ได้แก่ ด้านบุคคล โดยทุกครั้งที่นักเรียนต้องการรับประทานอาหารเพราะความอยากกินอาหารที่ได้เคยรู้รสชาติมาก่อนอยู่ในระดับมาก และพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับมาก และพฤติกรรมการบริโภค อาหารของนักเรียนฯ ส่วนใหญ่คือบริโภคขนมขบเคี้ยว ขนมกรุบกรอบแทนอาหารเช้า ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนฯ โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน ในทิศทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสําาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และความรู้อยู่ในระดับตํา่ามาก สรุปผลการศึกษา นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในเขตอําาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีความรู้เกี่ยวกับการ บริโภคอาหารมาก ส่งผลท ําาให้ความรู้และเจตคติในการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ในระดับสูง และส่วนใหญ่นักเรียนฯ พฤติกรรมด้านการบริโภคขนมกรุบกรอบ หรือขนมขบเคี้ยวแทนอาหารมื้อเช้า ข้อเสนอแนะ ผู้ปกครองควรกําาชับให้นักเรียนกินอาหารมื้อเช้า เพื่อการส่งเสริมให้เด็กบริโภคอาหาร ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย รวมทั้งได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย
Descriptหน้า 61-72
Subject นักเรียน
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหาร
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
Previous||8471||Next