KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author กนกพร อธิสุข
Alternative Author วิชาดา จงมีวาสนา
จิตผกา สันทัดรบ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Titleการพัฒนาระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์อาหารและน้ำ พ.ศ. 2554-2556
Alternative TitleDevelopment of Proficiency Testing Quality System on Food and Water Analysis (2011-2013)
Imprintปีที่ 57 ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2558
Call# FOOD 7778

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์อาหารและน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญของการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร เนื่องจากเป็นการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานภายนอก แสดงถึงความถูกต้องเชื่อถือได้ของผลการทดสอบ เพื่อให้ผู้ใช้บริการของห้องปฏิบัติการสามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการควบคุมคุณภาพอาหารในกาผลิต นำเข้า ส่งออก หรือประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร ซึ่งในปัจจุบันประเทศมีหน่วยงานให้บริการทดสอบความชำนาญ (proficiency testing provider) จำนวนไม่มาก และโปรแกรมที่ให้บริการยังไม่ครอบคลุมรายการทดสอบ ทำให้ห้องปฎิบัติการจำเป็นต้องใช้บริการจากหน่วยงานต่างประเทศที่มีราคาสูง สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้พัฒนาและจัดการระบบงานการทดสอบความชำนาญให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ISO/IEC 17043:2010 จนได้รับการรับรองจาก สำนักบริหารและรับรองระบบงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 การพัฒนาระบบคุณภาพประกอบด้วย การวางแผนและกำหนดเป้าหมายความสำเร็จ การดำเนินการขอรับรอง การศึกษาสถานภาพการได้รับการรับรอง และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การได้รับการรับรองแสดงถึงความสามารถในการเป็นผู้จัดโปรดแกรมทดสอบความชำนาญที่ให้บริการตามมาตรฐานสากล ห้องปฏิบัติการสมาชิกได้รับประโยชน์ คือ ได้รับบริการทดสอบความชำนาญที่ถูกต้องเชื่อถือได้มีคุณภาพ โปร่งใส และประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถนำผลการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญไปแสดงถึงความสามารถของการดำเนินการของห้องปฎิบัติการในการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ได้อย่างมั่นใจ ความสำเร็จในการพัฒนาระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญ ในช่วง พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556 นี้ สามารถใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานให้บริการทดสอบความชำนาญนำไปใช้ในการพัฒนาได้
Descriptหน้า 79-90
Subjectproficiency testing
Food and water analysis
ISO/IEC 17043: 2010
accreditation
Previous||8493||Next