KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author มาสเกียรติ บุญยฤทธิ์
Alternative Author ทิฆัมพร แย้มสอาด
สมชาย แสงกิจพร
วริฎฐา สงวนเรือง
นวขนิษฐ์ สัจจานนท์
สุมณฑา วัฒนสินธ์ุ
เรวดี บุตราภรณ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Titleการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดใบพลู (Piper betle L.)
Alternative TitleAcute and Chronic Toxicity Study of Piper betle L. Leaf Extract
Imprintปีที่ 57 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2558
Call# FOOD 7782

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractสารสกัดใบพลู (Piper betle L.) นำมาใช้กันแพร่หลายทั้งในผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับมนุษย์และสัตว์ เพื่อเป็นการประเมินความปลอดภัย การศึกษานี้ได้ทำการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันในหนูไมซ์เพศเมียสายพันธ์ุไอซีอาร์และพิษเรื้อรังในหนูแรททั้งสองเพศสายพันธ์ุวิสตาร์ (เป็นเวลานาน 6 เดือน) โดยใช้สารสกัดใบพลูที่สกัดด้วยเทคนิคของไหลวิกฤตยวดยิ่งด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลายร่วม ผลการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันที่ขนาดป้อนอย่างละ 300 และ 2,000 มก./กก. ไม่พบอาการพิษแบบเฉียบพลันใด ๆ ส่วนผลทดสอบพิษเรื้อรังพบว่าสารสกัดขนาด 3, 30 และ 300 มก./กก./วัน ไม่ส่งผลต่ออาการป่วยพิษสะสม การเจริญเติบโตและการกินอาหาร อีกทั้งยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงตามขนาดของสารสกัดที่ได้รับในค่าของน้ำหนักอวัยวะสัมพันธ์และค่าโลหิตวิทยาต่าง ๆ แต่พบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของระดับโซเดียม คลอไรด์ แคลเซียม และฟอสฟอรัสในซีรั่มตามขนาดสารสกัดที่เพิ่มขึ้นในหนูทั้งสองเพศ พบการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของเอนไซม์ ALT ในหนูเพศเมียกลุ่ม recovery (300 มก./กก./วัน) และการอักเสบเล็กน้อยที่ตับในหนูเพศเมียที่ได้รับสารสกัด 300 มก./กก./วัน และในกลุ่ม recovery ดังนั้นการนำสารสกัดใบพลูมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและยาอย่างต่อเนื่อง จึงควรเฝ้าระวังสมดุลของระบบอีเล็กโทรไลต์และการทำงานของตับ
Descriptหน้า 1-21
SubjectPiper betle L.
acute and chronic toxicity
ICR mice
Wistar rat
Previous||8497||Next