KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เขมิกา เหมโลหะ
Alternative Author นิรันดร แร่กาสินธ์ุ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Titleการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณปรอททั้งหมดในอาหารทะเลด้วยเครื่องวิเคราะห์ปรอทโดยเทคนิคการเผา
Alternative TitleThe Method Verification of Total Mercury Analysis in Seafood by Using Direct Mercury Analyzer Combustion Technique
Imprintปีที่ 57 ฉบับพิเศษ 2 , กรกฎาคม-กันยายน 2558
Call# FOOD 7796

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractปรอทสามารถวิเคราะห์ได้หลายวิธี การวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ปรอทเทคนิคการเผาเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความสนใจ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณปรอททั้งหมดในอาหารทะเลด้วยเครื่องวิเคราะห์ปรอทโดยเทคนิคการเผาตามวิธี U.S. EPA. 7473 (2007) ทำการศึกษาช่วงและความเป็นเส้นตรงของการวิเคราะห์ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณได้อย่างแม่นยำ ความแม่นยำและความเที่ยงของการวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการเดียว ผลการศึกษาพบว่า วิธีดังกล่าวมีความเป็นเส้นตรงในช่วง 0.01 1.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจมากกว่า 0.99 ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้เท่ากับ 0.001 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณได้อย่างแม่นยำมี่ค่า 0.01 มิลิลกรัมต่อกิโลกรัมโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละการกลับคืนเท่ากับ 96.71 การทดสอบความแม่นยำได้ใช้วัสดุอ้างอิงที่มีใบรับรองมาตรฐานพบว่า ค่าเฉลี่ยของการทดสอบมีค่าไม่แตกต่างจากค่าอ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความเที่ยงของการวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการเดียวมีค่าอยู่ในช่วงการยอมรับ ดังนั้นวิธีนี้เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณปรอททั้งหมดในอาหารทะเลที่ช่วงความเข้มข้น 0.01 - 1.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และพบว่าวิธีนี้สะดวก รวดเร็ว ลดปริมาณการใช้สารเคมีทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติงานและสิ่งแวดล้อม
Descriptหน้า 163-173
SubjectMercury
Seafood
Method verification
Direct mercury analyzer combustion technique
Previous||8511||Next