KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author มณีรัตน์ รัตนพันธ์
Alternative Author วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Titleการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมลากรอบกลุ่มสตรีบ้านชะแม
Alternative TitleThe Packaging Development of Banchamae Group's Crispy Khanom La Products
Imprintปีที่ 34 ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2557
Call# FOOD 7809

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมลากรอบและเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมลากรอบของกลุ่มสตรีบ้านชะแม สำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมลกรอบสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ บรรจุภัณฑ์แสดงรายละเอียดวันที่ผลิตและวันหมดอายุ แสดงราคาอย่างชัดเจน และมีการออกแบบทำให้มองเห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในและจากการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมลากรอบของกลุ่มสตรีบ้านชะแมสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ 2 รูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมลากรอบ
Descriptหน้า 50-60
Subjectบรรจุภัณฑ์
การตัดสินใจซื้อ
ขนมลากรอบ
Previous||8524||Next