KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วทันยา ลิมปพยอม
Alternative Author ภรณ์ทิพย์ ดุษฎีลาวัณย์
ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
เกษรา วามะศิริ
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
Titleองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยขิง
Alternative TitleChemical Compositions and Antioxidant Activity of Zingiber officinale Roscoe Essential Oils
Imprintปีที่ 37 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน 2557
Call# FOOD 7811

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานวิจัยนี้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน�ำ้ มันหอมระเหยจากขิงอ่อนและขิงแก่ พันธุ์ไทยที่ได้จากการสกัดด้วยวิธีต้มกลั่นและการสกัดด้วยเอทานอล น้ำ�มันหอมระเหยจากขิงอ่อนและขิงแก่ที่ได้จากการ ต้มกลั่นและ absolute จากการสกัดด้วยเอทานอลมีค่าดัชนีการหักเหคลื่นแสงระหว่าง 1.348-1.500 เมื่อวิเคราะห์สาร หอมระเหยด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ พบว่าการสกัดน้ำ�มันหอมระเหยด้วยวิธีการต้มกลั่น ทั้งจาก ขิงอ่อนสดและขิงแก่สดมี zingiberene มากที่สุด โดยมี %relative peak area เท่ากับ 16.52 และ 20.30 ตามลำ�ดับ น้ำ�มันหอมระเหยจากขิงอ่อนแห้งมี camphene มากที่สุด และน้ำ�มันหอมระเหยจากขิงแก่แห้งมี geranial มากที่สุด ส่วน absolute ที่สกัดด้วยเอทานอลพบว่า absolute ขิงอ่อนแห้งและขิงแก่แห้งมี zingiberene มากที่สุด โดยมี %relative peak area เท่ากับ 31.81 และ 36.50 ตามลำ�ดับ และพบ gingerol ใน absolute ขิงอ่อนแห้งมากกว่าขิงแก่แห้ง น้ำ�มันหอมระเหยจากขิงแก่สดจากการต้มกลั่นมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) สูงที่สุด โดยมีค่า %scavenging effect เท่ากับ 97.16% รองลงมาคือ น้ำ�มันหอมระเหยจากขิงแก่แห้งจาก การต้มกลั่น 88.79% และ absolute ขิงแก่แห้งที่สกัดด้วยเอทานอล 84.81% ส่วนความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ไฮดรอกซิลของน้ำ�มันหอมระเหยจากขิงแก่แห้งจากการต้มกลั่นมีค่ามากที่สุด คือ 99.18% รองลงมา คือ น้ำ�มันหอม ระเหยจากขิงแก่สดที่ได้จากการต้มกลั่น 82.54% และ absolute ขิงแก่แห้งที่สกัดด้วยเอทานอล 76.00% แต่น้ำ�มัน หอมระเหยและ absolute จากขิงอ่อนมีประสิทธิภาพสูงกว่า 80% ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ DPPH และอนุมูลอิสระไฮครอกซิล
Descriptหน้า 297-312
Subjectขิง
น้ำมันหอมระเหย
สารหอมระเหย
แก๊สโครมาโทกราฟิ-แมสสเปกโตรมิเตอร์
สารต้านอนุมูลอิสระ
Previous||8526||Next