KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ดารณี หมู่ขจรพันธ์
Alternative Author วารสารอาหารและยา
Titleการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิทสนิทสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแทนกระป๋อง
Alternative TitleDevelopment of Processing Technology for foods in sealed containers produced by Community Cooperatives using Flexible Packages in Place of Can
Imprintปีที่ 19 ฉบับที่ 1/2555, มกราคม-เมษายน 2555
Call# FOOD 7832

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของอาหารหลากชนิดใน บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค โดยทำการศึกษาพัฒนากระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต เกี่ยวกับการควบคุมสัดส่วนของน้ำหนักเนื้ออาหารและของเหลว การปิดผนึก การควบคุมกระบวนการฆ่าเชื้อ และทดสอบความเป็นไปได้ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิต ได้แก่ เครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์การต้มฆ่าเชื้อ อุปกรณ์การควบคุมคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2550 จำนวน 10 ราย จากการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์ แบบอ่อนตัวแบบ standing pouch ทึบแสง 4 ชั้น คือ Polyethylene Terephthalate, Nylon, Aluminium Foil และ Cast Polypropylene ทนต่ออุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 108 นาที ร่วมกับเครื่องปิดผนึกแบบอัตโนมัติให้ความร้อน สองด้าน จะได้รอยปิดผนึกที่แนบสนิทและแข็งแรง และในกระบวนการต้มฆ่าเชื้อควรใช้อุปกรณ์เรียงบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว มีลักษณะเป็นชั้นสแตนเลสซ้อนกัน 5 ชั้น ความสูงของแต่ละชั้นพอดีกับความหนาของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่บรรจุอาหารแล้ว สำหรับวิธีการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์นั้น ต้องมีการปรับสูตรอาหารโดยการเติมกรดให้อาหารมี pH ไม่เกิน 4.6 หรือการปรับลดค่า วอเตอร์แอคติวิตี้ไม่เกิน 0.85 โดยต้มในน้ำเดือดภายใต้เวลาที่เหมาะสมตามแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ผลการศึกษา หาค่าของอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ด้วยเทอร์โมคอปเปิล (Thermocouple) และ เครื่องบันทึก (Recorder) ณ สถานที่ผลิตจริง ทำให้สามารถศึกษาหาค่าของอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อที่เหมาะสม สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์กำหนดของกฎหมาย ส่วนผลการศึกษาสัดส่วนของเนื้ออาหารและของเหลว ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ทำให้้ด้สัดส่วนปริมาณของเนื้ออาหารภายในบรรจุภัณฑ์ที่มีผล ต่อความร้อนที่ใช้ฆ่าเชื้อ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ แต่สัดส่วนที่ศึกษาไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ของกฎหมาย ซึ่งจะเป็นข้อเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปรับแก้ไขกฎหมายที่บังคับใช้ จากการศึกษาสรุปได้ ว่าบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวช่วยลดปัญหาในการปิดผนึกและตรวจสอบคุณภาพของตะเข็บกระป๋องของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และช่วยลดเวลาในการฆ่าเชื้อ ทำให้สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส ของผลิตภัณฑ์ดีกว่ากระป๋อง การตรวจสอบคุณภาพของรอยปิด ผนึกทำได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การเพิ่มเติมเครื่องปิดผนึกสำหรับบรรจุภัณฑ์ อ่อนตัวและอุปกรณ์สำหรับเรียงบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว จึงมีความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์
Descriptหน้า 35-43
Subject อาหารที่ปรับสภาพกรด
บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว
Previous||8547||Next