KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อมรรัตน์ ถนนแก้ว
Alternative Author วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
Titleการพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำมันรำข้าวสังข์หยดบีบเย็น
Alternative TitleProcess Development for Quality Improvement of Cold-Pressed Sangyod Rice Bran Oil
Imprintปีที่ 3 ฉบับที่ 5, พฤษภาคม-มิถุนายน 2554
Call# FOOD 7854

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractข้าวสังข์หยดเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปลูกในภาคใต้ของประเทศไทยมีการปลูกมากที่สุดในจังหวัดพัทลุง ในปี พ.ศ. 2547 จากการศึกษาของกองโภชนาการพบว่าข้าวสังข์หยดมีคุณค่าทางอาหาร และมีกากใยอาหารสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ จึงมีประโยชน์ต่อระบบขับถ่าย มีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าข้าวพันธุ์อื่น ๆ จึงมีประโยชน์ในการชะลอความแก่ และป้องกันการเกิดโรคหลายชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคความจำเสื่อม และโรคหัวใจ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้รำข้าวที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปยังมีการนำไปใช้ประโยชน์น้อยมาก รำข้าวส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ซึ่งมีมูลค่าต่ำ เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปข้าวสังข์หยด การนำรำข้าวสังข์หยดไปสกัดน้ำมันโดยวิธีบีบเย็น (Cold-pressed process) และการนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จึงเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปข้าวสังข์หยด การศึกษานี้เป็นการดำเนินการร่วมกันในลักษณะไตรภาคีระหว่างภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงส์หลักเพื่อพัฒนากระบวนการแปรรูปสำหรับการยกระดับคุณภาพน้ำมันรำข้าวสังข์หยดบีบเย็น กระบวนการแปรรูปที่เลือกใช้ในการศึกษานี้ คือ การทำให้รำข้าวมีความคงตัวโดยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 150 ?C เป็นเวลา 10 นาที และการลดระยะเวลาในการกรองน้ำมันโดยการใช้เครื่องกรองสุญญากาศ จากการศึกษาพบว่า กระบวนการแปรรูปดังกล่าวสามารถช่วยลดค่ากรดไขมันอิสระ และค่าเปอร์ออกไซด์ของน้ำในรำข้าวสังหยดบีบเย็นได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันที่สกัดได้ สารต้านออกซิเดชัน และกิจกรรมการต้านออกซิเดชันได้ จากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและชนิดของกรดไขมันในน้ำมันรำข้าวสังข์หยดบีบเย็นพบว่า น้ำมันรำข้าวสังข์หยดบีบเย็นมีวิตามินอี (93 mg/100 g oil) และแกมมาโอไรซานอล (1.64 g/100 g oil) ในปริมาณสูง ผลการวิเคราะห์ชนิดของกรดไขมันในน้ำมันรำข้าวสังข์หยดพบว่าน้ำมันรำข้าวสังข์หยดเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 75.8% และมีกรดไขมันอิ่มตัว 23.4% กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบหลัก คือ 44% Oleic acid ตามด้วย 30% Linoleic acid และ 20.1% Palmitic acid ตามลำดับ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการทำให้รำข้าวมีความคงตัวโดยการใช้ความร้อนสูง และการกรองสุญญากาศสามารถยกระดับคุณภาพของน้ำมันรำข้าวสังข์หยดบีบเย็นได้ ซึ่งสามารถนำไปประยุกใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าวสังข์หยดบีบเย็นสำหรับโรงงานขนาดเล็กได้
Descriptหน้า 97-110
Subject รำข้าว (Rice bran)
การบีบเย็น (Cold-pressed Process)
น้ำมันรำข้าว (Rice Bran Oil)
Previous||8571||Next