KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุจิตต์ สาลีพันธ์
Alternative Author แสงโสม สีนะวัฒน์
สง่า ดามาพงษ์
วารสารโภชนาการ
Titleการบริโภคอาหารของคนไทยในโครงการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546
Alternative TitleDietary intake of Thais in the fifth National Nutrition Survey of Thailand
Imprintปีที่ 44 ฉบับที่ 3 , กรกฎาคม-กันยายน 2552
Call# FOOD 7859

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการสำรวจการบริโภคอาหารของคนไทยในกลุ่มต่าง ๆ เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งจะได้ข้อมูลที่สามารถนำมาศึกษาวิเคราะห์สภาวะโภชนการของประชาชน ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานด้านอาหารและโภชนาการระดับประเทศ การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบแผนการบริโภคอาหารของประชาชนไทย ตลอดจนชนิดและปริมาณสารอาหารที่ประชาชนได้รับใน 1 วัน โดยการสุ่มตัวอย่างจาก 10 จังหวัด คือ อ่างทอง ชลบุรี เชียงใหม่ สุโขทัย นครราชสีมา ศรีสะเกษ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ สุราษฎร์ธานี และ ปัตตานี ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างย่อยเพื่อเป็นตัวแทนของคนไทยสำหรับการเก็บข้อมูลการบริโภคอาหารและสอบถามการบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง ในกลุ่มอายุ 1-5 ปี, 6-14 ปี, 15-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป หลังจากนั้นนำมาคำนวณพลังงานและปริมาณสารอาหารที่ได้รับต่อวัน และเปรียบเทียบกับปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย จากการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 1-5 ปี, 6-14 ปี, 15-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ได้รับพลังงาน 814, 1,121, 1,436, 1,390 กิโลแคลอรี่ต่อคนต่อวัน ตามลำดับ โดยมีการกระจายพลังงานจากโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต เป็น 15.6: 28.4 : 56.0, 14.4 : 26.1 : 55.6, 13.9: 23.9 : 62.1 ตามลำดับ และบริโภคโปรตีนที่มาจากสัตว์มากกว่าครึ่งหนึ่งของโปรตีนทั้งหมด อย่างไรก็ตามพบว่าแคลเซียมเป็นแร่ธาตุได้รับต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิงในทุกกลุ่มอายุ.1:
Descriptหน้า 90-101
Subjectการบริโภคอาหาร
คนไทย
การสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการแห่งชาติ
Previous||8576||Next