KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุกัญญา วาวงศ์
Alternative Author คมแข พลาสมบัติ
นวลพรรณ งามยี่สุ่น
อดิศร เสวตวิวัฒน์
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Titleการตรวจหาการมีชีวิตรอดของกล้าเชื้อ Pediococcus pentosaceus TISTR 536 ในแหนมเนื้อโค ด้วยวิธีพีซีอาร์อาร์เอพีดี
Alternative TitleDetection of Pediococcus pentosaceus TISTR 536 as starter culture in beef Nham by PCR-RAPD technique
Imprintปีที่ 29 ฉบับที่ 3-2, กันยายน-ธันวาคม 2554
Call# FOOD 7872

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการศึกษาครั้งนี้ีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาการมีชีวิตรอดของกล้าเชื้อ Pediococcus pentosaceus TISTR 536 ที่เติมลงในแหนมเนื้อโค ซึ่งหมักที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน คัดแยกแบคทีเรีย กรดแลกติกจากตัวอย่างแหนมที่ใส่กล้าเชื้อ P.pentosaceus TISTR 536 จำนวน 60 ไอโซเลท จากนั้นจำแนกชนิดของเชื้อที่คัดแยกได้โดยการวิเคราะห์หาลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยวิธีพีซีอาร์อาร์เอพีดี (PCR-RAPD) ผลการศึกษาพบลักษณะลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อที่แยกได้จากกระบวนการหมักแหนมวันที่ 2 และ 3 มีความคล้ายคลึงกับลายพิมพ์ดีเอ็นเอของกล้าเชื้อ P. pentosaceus TISTR 536 คือ มีแถบดีเอ็นเอที่ชัดเจนสามารถขนาด โดยแถบดีเอ็นเอมีขนาดประมาณ 700 bp, 750 bp และ 1200 bp เมื่อนำเชื้อดังกล่าวมาตรวจสอบการมีอยู่ของยีนที่สร้างสารแบคเทอริโอซิน pediocin PA-1 พบว่ามีชิ้นยีน pediocin PA-1 ที่มีขนาด 300 bp เกิดขึ้น และเมื่อทำการวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ของสายพันธ์ุดังกล่าวพบว่ามีความเหมือนกับ P. pentosaceus ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ จึงกล่าวได้ว่า กล้าเชื้อ P. pentosaceus TISTR 536 สามารถมีชีวิตรอดในแหนมจนถึงวันที่สามของการหมัก
Descriptหน้า 65-72
Subjectแบคทีเรียกรดแลคติก
กล้าเชื้อ
พีซีอาร์อาร์เอพีดี
Previous||8589||Next