KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุวิทย์ สุวรรณโณ
Alternative Author ศิริวรรณ มากสุวรรณ์
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Titleการผลิตน้ําเห็ดสมุนไพรสกัดพร้อมดื่ม
Alternative TitleProduction of Extracted Medicinal Mushrooms Juice Ready-to-drink
Imprintปีที่ 20 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2553
Call# FOOD 7885

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของ เห็ดสมุนไพรและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ําเห็ด สมุนไพรสกัดพร้อมดื่มโดยใช้เห็ดสมุนไพร 6 ชนิด (เห็ด นางฟ้า เห็ดนางรมฮังการี เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู เห็ด หอม และเห็ดหลินจือ) จากการศึกษาพบว่าสูตรน้ําเห็ด สมุนไพรสกัดที่เหมาะสมมีสองสูตร คือสูตรธรรมชาติ ประกอบด้วยเห็ดนางรมฮังการี:เห็ดเป๋าฮื้อ:เห็ดหอม: เห็ดหลินจือ อัตราส่วนโดยน้ําหนักสด 1:1:0.25:0.25 และสูตรผสมน้ําผึ้งประกอบด้วยเห็ดเป๋าฮื้อ:เห็ดหอม : เห็ดหลินจือ อัตราส่วนโดยน้ําหนักสด 2:2:1 และเติม น้ําผึ้งร้อยละ 9 โดยปริมาตร ทั้งสองสูตรใช้อัตราส่วน ของเห็ดต่อน้ําในการสกัด 1:15 โดยน้ําหนัก ใช้อุณหภูมิ ในการสกัด 100 องศาเซลเซียส เวลา 90 นาที ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณสารโพลิแซคคาไรด์ ในสูตร ธรรมชาติและสูตรผสมน้ําผึ้งเท่ากับ 20 และ 253 ไมโคร กรัมต่อมิลลิลิตร ค่าความเป็นกรด-เบส 6.40 และ 4.88 ซึ่งได้รับค่าการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านความชอบ รวมสูงสุดเท่ากับ 8.45 และ 8.15 ส่วนค่าสี L*, a* และ b* เท่ากับ 26.43, 19.23 และ -8.88 และ 4 5.91, 24.25 และ -1.57 ตามลําดับ การศึกษาอายุการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ในขวดโพลิโพรพิลีนขนาด 200 มิลลิลิตร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของ เห็ดสมุนไพรและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ําเห็ด สมุนไพรสกัดพร้อมดื่มโดยใช้เห็ดสมุนไพร 6 ชนิด (เห็ด นางฟ้า เห็ดนางรมฮังการี เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู เห็ด หอม และเห็ดหลินจือ) จากการศึกษาพบว่าสูตรน้ําเห็ด สมุนไพรสกัดที่เหมาะสมมีสองสูตร คือสูตรธรรมชาติ ประกอบด้วยเห็ดนางรมฮังการี:เห็ดเป๋าฮื้อ:เห็ดหอม: เห็ดหลินจือ อัตราส่วนโดยน้ําหนักสด 1:1:0.25:0.25 และสูตรผสมน้ําผึ้งประกอบด้วยเห็ดเป๋าฮื้อ:เห็ดหอม : เห็ดหลินจือ อัตราส่วนโดยน้ําหนักสด 2:2:1 และเติม น้ําผึ้งร้อยละ 9 โดยปริมาตร ทั้งสองสูตรใช้อัตราส่วน ของเห็ดต่อน้ําในการสกัด 1:15 โดยน้ําหนัก ใช้อุณหภูมิ ในการสกัด 100 องศาเซลเซียส เวลา 90 นาที ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณสารโพลิแซคคาไรด์ ในสูตร ธรรมชาติและสูตรผสมน้ําผึ้งเท่ากับ 20 และ 253 ไมโคร กรัมต่อมิลลิลิตร ค่าความเป็นกรด-เบส 6.40 และ 4.88 ซึ่งได้รับค่าการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านความชอบ รวมสูงสุดเท่ากับ 8.45 และ 8.15 ส่วนค่าสี L*, a* และ b* เท่ากับ 26.43, 19.23 และ -8.88 และ 4 5.91, 24.25 และ -1.57 ตามลําดับ การศึกษาอายุการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ในขวดโพลิโพรพิลีนขนาด 200 มิลลิลิตรงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของ เห็ดสมุนไพรและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ําเห็ด สมุนไพรสกัดพร้อมดื่มโดยใช้เห็ดสมุนไพร 6 ชนิด (เห็ด นางฟ้า เห็ดนางรมฮังการี เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู เห็ด หอม และเห็ดหลินจือ) จากการศึกษาพบว่าสูตรน้ําเห็ด สมุนไพรสกัดที่เหมาะสมมีสองสูตร คือสูตรธรรมชาติ ประกอบด้วยเห็ดนางรมฮังการี:เห็ดเป๋าฮื้อ:เห็ดหอม: เห็ดหลินจือ อัตราส่วนโดยน้ําหนักสด 1:1:0.25:0.25 และสูตรผสมน้ําผึ้งประกอบด้วยเห็ดเป๋าฮื้อ:เห็ดหอม : เห็ดหลินจือ อัตราส่วนโดยน้ําหนักสด 2:2:1 และเติม น้ําผึ้งร้อยละ 9 โดยปริมาตร ทั้งสองสูตรใช้อัตราส่วน ของเห็ดต่อน้ําในการสกัด 1:15 โดยน้ําหนัก ใช้อุณหภูมิ ในการสกัด 100 องศาเซลเซียส เวลา 90 นาที ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณสารโพลิแซคคาไรด์ ในสูตร ธรรมชาติและสูตรผสมน้ําผึ้งเท่ากับ 20 และ 253 ไมโคร กรัมต่อมิลลิลิตร ค่าความเป็นกรด-เบส 6.40 และ 4.88 ซึ่งได้รับค่าการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านความชอบ รวมสูงสุดเท่ากับ 8.45 และ 8.15 ส่วนค่าสี L*, a* และ b* เท่ากับ 26.43, 19.23 และ -8.88 และ 4 5.91, 24.25 และ -1.57 ตามลําดับ การศึกษาอายุการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ในขวดโพลิโพรพิลีนขนาด 200 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 3-5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน พบว่าใน สูตรธรรมชาติมีสาร ? -1,3-glucan เท่ากับ 31 ไมโครกรัม ต่อ มิลลิลิตร และ 42 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในสูตร ผสมน้ําผึ้ง ในขณะที่แบคทีเรียทั้งหมด และยีสต์รา ในผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดอยู่ในช่วง 1x10 1 -1.5x10 2 และ 1x10 1 -6.5x10 1 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ
Descriptหน้า 278-288
Subjectเห็ดสมุนไพร
โพลิแซคคาไรด์
เบต้ากลูแค
เครื่องดื่ม
Previous||8602||Next