KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สมโภชน์ อิ่มเอิบ
Alternative Author วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Titleไข่เสริมไอโอดีนโดยเทคนิคการเคลื่อนย้ายอิออน
Alternative TitleIodine Added Eggs by Iontophoresis Technique
Imprintปีที่ 20 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2553
Call# FOOD 7886

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractโรคขาดสารไอโอดีนเป็นโรคที่มีผลต่อระดับสติ ปัญญา (ไอคิว) ของเยาวชนซึ่งจะมีผลกระทบต่อการ พัฒนาประเทศ สําหรับประเทศไทยจากผลการสํารวจ ของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี 2549 เยาวชนไทยมี ระดับสติปัญญาเฉลี่ยลดลงมาอยู่ระดับ 88 จากระดับ 91 ในปี 2539 ซึ่งต่ํากว่าค่าระดับปกติหรือระดับมาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่าง 90-110 ไข่เสริมไอโอดีนถือเป็นทางเลือก หนึ่งของการแก้ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนให้แก่ ประชากรต่อการที่จะรับสารไอโอดีนจากอาหาร ไข่เสริม ไอโอดีนที่ผลิตด้วยเทคนิคการเคลื่อนย้ายอิออน ได้จาก การแช่ไข่ไก่ในสารละลายโปแตสเซี่ยมไอโอไดด์ โดยใช้ สนามไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่ปรับค่าแรงดัน ไฟฟ้าได้ 5-30 โวลต์ ที่กระแสไฟฟ้าคงที่ 10 มิลลิแอมแปร์ ทําหน้าที่ขับเคลื่อนอิออนไอโอดีน พบว่าปริมาณ ไอโอดีนที่ถูกเคลื่อนย้ายผ่านเปลือกไข่เข้าไปในไข่จะขึ้น กับแรงดันไฟฟ้า และเวลา จากการใช้สารละลาย โปแตสเซี่ยมไอโอไดด์ความเข้มข้น 0.5% จะได้ปริมาณ ไอโอดีนในไข่ 150 ไมโครกรัม/ฟอง ภายในเวลาน้อย ที่สุด 11 นาที ที่แรงเคลื่อนไฟฟ้า 30 โวลต์ โดยจะได้ ปริมาณไอโอดีนในไข่เพิ่มขึ้น 600% จากไข่ไก่เริ่มต้นซึ่ง มีปริมาณไอโอดีน 24.9 ไมโครกรัม/ฟอง ซึ่งถือว่าเป็น ปริมาณที่มากพอต่อการบริโภคในแต่ละวัน
Descriptหน้า 289-301
Subjectไอโอดีน
ระดับสติปัญญา (ไอคิว)
การ เคลื่อนย้ายอิออน
Previous||8603||Next