KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ปวีณ์ดา ศรีพนารัตนกุล
Alternative Author เวณิกา เบ็ญจพงษ์
ปิยนุช วิเศษชาติ
ปราณี พัฒนกุลอนันต์
วีรยา การพานิช
วารสารพิษวิทยาไทย
Titleการประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก จากการบริโภคอาหารประเภทไส้กรอก และหมูยอของคนไทย
Alternative TitleRisk Assessment of Exposure to Benzoic Acid and Sorbic Acid from the Consumption of Sausage and Processed Minced Pork (Moo Yor) in Thai People
Imprintปีที่ 24 ฉบับ 1, มกราคม-มิถุนายน 2552
Call# FOOD 7898

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิกเป็นวัตถเจือปนอาหารที่ใช้ป้องกันการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด การศึกษานี้เป็นการประเมินการได้รับกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิกจากการบริโภคอาหารประเภทไส้กรอก และหมูยอของคนไทยกลุ่มอายุต่าง ๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงของการได้รับกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก จากการบริโภคอาหารดังกล่าว โดยเก็บตัวอย่างไส้กรอกและหมูยอจากตลาดของจังหวัดต่าง ๆ รวม 19 จังหวัด นำมาวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก โดยเทคนิค HPLC นำข้อมูลปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในอาหาร และข้อมูลการบริโภคอาหารที่เจือปนกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก มาคำนวณปริมาณการได้รับสัมผัส โดยวิธี probabilistic estimation ผลการศึกษาพบการใช้กรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิกในอาหารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ ได้แ่ก ไส้กรอกไก่ และไส้กรอกหมู และการใช้ปริมาณกรดเบนโซอิกเกินค่าสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในหมูยอ เมื่อประเมินการได้รับสัมผัสต่อกิโลกรัมน้ำหนัดตัวต่อวัน พบว่าประชากรอายุ 3-5.9 ปีได้รับกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกจากการบริโภคไส้กรอกและหมูยอสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น เมื่อประเมินการได้รับสัมผัสเปรียบเทียบกับค่าที่ร่างกายสามารถรับได้ (Acceptable Daily Intak:ADI) พบว่าการได้รับกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในประชากรอายุ 3-5.9 ปี เมื่อประเมินที่ระดับเฉลี่ยในกลุ่มประชากรทั่วไป (per capita) มีค่าเพียงร้อยละ 15.54 และ 0.44 ของ ADI ตามลำดับ แต่ถ้าประเมินการได้รับสัมผัสระดับสูงคือที่ 97.5 เปอร์เซ็น์ไทล์ พบว่าการได้รับกรดเบนโซอิกจากการบริโภคไส้กรอกและหมูยอในประชากรกลุ่มนี้จะสูงถึงร้อยละ 88.04 ของค่า ADI โดยเฉพาะเมื่อประเมินในเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคเท่านั้น (eater only) พบว่าจะได้รับกรดเบนโซอิกจากการบริโภคหมูยอรายเการเดียว สูงถึงร้อยละ 93.18 ของ ADI ดังนั้นการบริโภคหมูยอในเด็กเล็กควรมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และควรควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหารกลุ่มนี้อย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดการใช้อย่างไม่ถูกต้อง
Descriptหน้า 27-36
Subjectการประเมินการได้รับสัมผัส
กรดเบนโซอิก
กรดซอร์บิก
ไส้กรอก
หมูยอ
Previous||8615||Next