KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author พรพรรณ กอมนชัย
Alternative Author นันทวัน เทอดไทย
พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี
วาสินี จันทร์นวล
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิสุกโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง
Alternative TitleConsumer preference of jasmine rice quality modeled by using structural equation modeling
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Call# FOOD 7952

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของข้าวหอมมะลิที่จำหน่ายในกรุงเทพมหานคร 8 ตัวอย่างและความชอบของผู้บริโภค โดยวิธีการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง ด้วยวิธี PLS ซึ่งข้าวหอมมะลิ 8 ตัวอย่างมีค่าคุณภาพทุกค่าที่ทำการศึกษา และคะแนน ความชอบของผู้บริโภคแตกต่างกัน (p น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05) ในแบบจำลองสมการ โครงสร้าง ค่าคุณภาพของข้าวหอมมะลิถูกกำหนดเป็น 3 ตัวแปรแฝง คือ คุณภาพทางเคมี คุณภาพทางเคมีเชิงฟิสิกส์ และคุณภาพทางกายภาพ ส่วนคะแนนความชอบข้าวหอม มะลิหุงสุกของผู้บริโภคถูกกำหนดเป็น 1 ตัวแปรแฝง คือ ความชอบของผู้บริโภค โดยที่ คุณภาพทางกายภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อความชอบของผู้บริโภคในทิศทางบวก คุณภาพทางเคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์มีอิทธิพลทางตรงต่อความชอบของผู้บริโภคในทิศ ทางลบ และเมื่อพิจารณาอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม คุณภาพทางเคมีมีอิทธิพลต่อ ความชอบของผู้บริโภคมากที่สุด เนื่องจากคุณภาพทางเคมีมีอิทธิพลทางตรงต่อความ ชอบของผู้บริโภค และยังเป็นปัจจัยคุณภาพเชิงสาเหตุของคุณภาพทางเคมีเชิงฟิสิกส์ และคุณภาพทางกายภาพ โดยแบบจำลองสมการโครงสร้างที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทาง ในการประเมินคุณภาพ การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับข้าวหอมมะลิ
Descriptหน้า237-244
Subjectcooked Jasmine rice
consumer preference
structural equation modeling
Previous||8669||Next