KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เทวี คุ้มวงศ์
Alternative Author สิริชัย ส่งเสริมพงษ ์
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleผลของสารชะลอการเกิดรีโทรเกรเดชันในข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง
Alternative TitleEffect of anti-retrogradation agents in canned cooked rice
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Call# FOOD 7959

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractข ้ าวส ํ าเร ็ จร ู ปพร ้ อมร ั บประทานบรรจ ุ กระป ๋ องจะเก ิ ดป ั ญหาการแข ็ งต ั วของข ้ าวส ุ กภายหล ั งการเก ็ บร ั กษาเป ็ น ระยะเวลาประมาณ 3 เด ื อน สาเหต ุ ส ํ าค ั ญค ื อ การเก ิ ดร ี โทรเกรเดช ั นของแป ้ ง งานว ิ จ ั ยน ี ้ จ ึ งม ี ว ั ตถ ุ ประสงค ์ ในการชะลอการ แข ็ งต ั วของข ้ าวส ุ กพ ั นธ ุ ์ ขาวดอกมะล ิ 105 และพ ั นธ ุ ์ ช ั ยนาท 1 โดยใช ้ สารชะลอการเก ิ ดร ี โทรเกรเดช ั นของแป ้ ง จ ึ งได ้ ท ํ าการศ ึ กษา ผลของเอนไซม ์ แอลฟาแอม ิ เลส ซอร ์ บ ิ ทอล ทร ี ฮาโลส ซ ู โครส และน ํ ้ าต ่ อการลดลงของเอนทาลป ี ของการเก ิ ดร ี โทรเกรเดช ั น พบว ่ าซอร ์ บ ิ ทอล และทร ี ฮาโลส สามารถลดค ่ าเอนทาลป ี ของการเก ิ ดร ี โทรเกรเดช ั นและสามารถชะลอการแข ็ งต ั วของข ้ าวส ุ กได ้ อย ่ างม ี ประส ิ ทธ ิ ภาพ ต ่ อจากน ั ้ นจ ึ งได ้ ศ ึ กษาปร ิ มาณท ี ่ เหมาะสมของซอร ์ บ ิ ทอล และทร ี ฮาโลส โดยใช ้ การออกแบบพ ื ้ นท ี ่ การ ตอบสนองเพ ื ่ อหาสภาวะท ี ่ เหมาะสมท ี ่ ท ํ าให ้ ข ้ าวแข ็ งต ั วช ้ าท ี ่ ส ุ ด พบว ่ าการใช ้ ซอร ์ บ ิ ทอลร ้ อยละ 8 โดยน ํ ้ าหน ั กของข ้ าวด ิ บ ร ่ วมก ั บทร ี ฮาโลส ร ้ อยละ 8 โดยน ํ ้ าหน ั กของข ้ าวด ิ บ สามารถท ํ าให ้ ข ้ าวส ุ กม ี ความแข ็ งต ํ ่ าท ี ่ ส ุ ด และสามารถเก ็ บร ั กษาได ้ ถ ึ ง 6 เด ื อน อย ่ างไรก ็ ตามผล ิ ตภ ั ณฑ ์ ข ้ าวส ุ กท ี ่ ได ้ ม ี ความหวานมากเก ิ นไป และไม ่ เป ็ นท ี ่ ยอมร ั บของผ ู ้ บร ิ โภค จากการทดสอบทางด ้ าน ประสาทส ั มผ ั ส พบว ่ าผ ู ้ บร ิ โภคชอบผล ิ ตภ ั ณฑ ์ ข ้ าวขาวดอกมะล ิ 105 ท ี ่ ม ี ปร ิ มาณทร ี ฮาโลสร ้ อยละ 8 และข ้ าวพ ั นธ ุ ์ ช ั ยนาท 1 ท ี ่ ม ี ปร ิ มาณซอร ์ บ ิ ทอลร ้ อยละ 8 ของข ้ าวด ิ บ ม ี ความน ุ ่ มใกล ้ เค ี ยงก ั บข ้ าวห ุ งส ุ กใหม ่ การศ ึ กษาน ี ้ จะเป ็ นประโยชน ์ ต ่ ออ ุ ตสาหกรรม แปรร ู ปข ้ าวส ํ าเร ็ จร ู ปพร ้ อมร ั บประทานบรรจ ุ กระป ๋ องในการปร ั บปร ุ งค ุ ณภาพผล ิ ตภ ั ณฑ ์ ให ้ เป ็ นท ี ่ ยอมร ั บของผ ู ้ บร ิ โภคมากย ิ ่ งข ึ ้ น
Descriptหน้า 303-310
SubjectCooked rice
Retrogradation
Hardness
Sorbitol
Trehalose
Storage
Previous||8676||Next