KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วิจิรัชย์ คำชุม
Alternative Author จินตนา อุปดิสสกุล
ธงชัย สุวรรณสิชณน์
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleลักษณะทางประสาทสัมผัสและการจัดกลุ่มของผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนจากสับปะรด 2 สายพันธ์ุ
Alternative TitleSensory characteristics and categorization of Pineapple paste from 2 varieties of pineapple
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Call# FOOD 7968

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractสับปะรดกวนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยม การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสของสับปะรดกวนซึ่งมี อิทธิพลต่อการยอมรับของผู้บริโภค และมีความสำคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังขาดอยู่ งานวิจัยนีมี้ วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา ของผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนโดยใช้สับปะรด 2 สายพันธ์ุ ได้แก่ พันธ์ุศรีราชา (ปัตตาเวีย) และพันธ์ุภูเก็ต ตัวอย่าง 12 สิ่งทดลอง ได้จากการแปรผันอัตราส่วนของ นำ้ ตาล แบะแซ และมอลโทเดกซ์ทริน พร้อมด้วยตัวอย่างปรียบเทียบสับปะรดกวนเชิงพานิชย์ 1 ตัวอย่าง (พันธ์ุ ศรีราชา) ผู้ทดสอบฝึกฝน 10 คน ประเมินตัวอย่างด้วยวิธี Generic descriptive analysis พิจารณาสมบัติทาง ประสาทสัมผัส 7 ด้านได้ 34 ลักษณะ (ลักษณะปรากฏ 6, กลิ่น 4, กลิ่นรส 3, เนือ้ สัมผัส 9, รสพืน้ ฐาน 4, ความรู้สึกทางเคมี 3, ความรู้สึกตกค้าง 5) นำไปวิเคราะห์การจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของลักษณะทางประสาท สัมผัส ด้วยวิธีคลัสเตอร์ ร่วมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก พบว่าสับปะรดกวนสายพันธ์ุภูเก็ตและศรีราชามี ความแตกต่างกัน สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสับปะรดกวนสายพันธ์ุภูเก็ต มีสีเหลืองนำ้ ตาลค่อนข้างเข้ม มี กลิ่นแรง และมีรสเปรีย้ ว กลุ่มสับปะรดกวนสายพันธ์ุศรีราชา เนือ้ มีความมันวาว เนือ้ สัมผัสค่อนข้างแข็งและ เหนียว และกลุ่มตัวอย่างสับปะรดกวนเชิงพานิชย์มีลักษณะเส้นใยที่หยาบ รสหวานและกลิ่นรสสับปะรดมาก
Descriptหน้า 508-515
SubjectPineapple paste
Descriptive analysis
Principle component
cluster analysis
Previous||8685||Next