KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author โรสลาวาตี โตะแอ
Alternative Author รุ่งทิวา วันสุขศรี
ปฐมา จาตกานนท์
เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
กล้าณรงค์ ศรีรอต
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการเตรียมแป้งข้าวละลายน้ำเย็นจากข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสต่างกัน
Alternative TitlePreparation of Granular Cold Water Soluble Rice Starches having Different Amylose Contents
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Call# FOOD 7976

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractในการเตร ี ยมเม ็ ดแป ้ งข ้ าวละลายน ํ ้ าเย ็ น (Granular Cold Water Soluble Rice Starch; GCWS rice starch) โดยว ิ ธ ี การปร ั บสภาพเม ็ ดแป ้ งด ้ วยสารละลายแอลกอฮอล ์ และด ่ างจากแป ้ งข ้ าวท ี ่ ม ี องค ์ ประกอบของแอ ม ิ โลสต ่ างก ั น 3 ชน ิ ด ได ้ แก ่ แป ้ งแอม ิ โลสส ู ง (High amylose ? HA), แป ้ งแอม ิ โลสปานกลาง (Medium amylose ? MA) และแป ้ งแอม ิ โลสต ํ ่ า (Low amylose ? LA) ( ปร ิ มาณแอม ิ โลสร ้ อยละ 37.49, 22.26 และ 9.43 ตามล ํ าด ั บ เม ื ่ อว ิ เคราะห ์ ด ้ วยว ิ ธ ี การเก ิ ดส ี ก ั บไอโอด ี น ) พบว ่ า แป ้ งละลายน ํ ้ าเย ็ นท ี ่ เตร ี ยมได ้ จากการน ํ าแป ้ งข ้ าวชน ิ ดต ่ าง ๆ มา แขวนลอยในสารละลายเอทานอล ( ในส ั ดส ่ วน 1 : 20 โดยน ํ ้ าหน ั ก ) และปร ั บสภาพด ้ วยสารละลายโซเด ี ยมไฮดร อกไซด ์ เข ้ มข ้ น 3 โมลาร ์ ท ี ่ แปรส ั ดส ่ วนเท ่ าก ั บ 2.0-6.0 โดยน ํ ้ าหน ั ก มี ค ่ าการละลายน ํ ้ าเย ็ นมากกว ่ าร ้ อยละ 75 ส ํ าหร ั บแป ้ งข ้ าว HA และ MA ซ ึ ่ งม ี อ ุ ณหภ ู ม ิ เร ิ ่ มต ้ นในการเก ิ ดเจลาต ิ ไนซ ์ ส ู งกว ่ าแป ้ งข ้ าว LA ( อ ุ ณหภ ู ม ิ เร ิ ่ มต ้ นใน การเก ิ ดเจลาต ิ ไนซ ์ เท ่ าก ั บ 63.03 63.43 และ 59.49 องศาเซลเซ ี ยส ส ํ าหร ั บแป ้ งข ้ าว HA, MA และ LA ตามล ํ าด ั บ เม ื ่ อวิ เคราะห ์ ด ้ วยเคร ื ่ อง Differential Scanning Calorimeter (DSC)) จะใช ้ เอทานอลเข ้ มข ้ นร ้ อยละ 40 ในขณะท ี ่ แป ้ งละลายน ํ ้ าเย ็ นจากข ้ าว LA จะต ้ องเตร ี ยมภายใต ้ สภาวะท ี ่ ม ี ปร ิ มาณน ํ ้ าจ ํ าก ั ดโดยใช ้ เอทานอลเข ้ มข ้ นร ้ อยละ 95 เพ ื ่ อป ้ องก ั นการละลายของเม ็ ดแป ้ ง ปร ิ มาณด ่ างท ี ่ ใช ้ ในการเตร ี ยมแป ้ งละลายน ํ ้ าเย ็ นจากข ้ าว HA, MA และ LA ม ี ส ั ดส ่ วนเท ่ าก ั บ 4.0, 3.0 และ 4.0 ตามล ํ าด ั บ เม ื ่ อว ิ เคราะห ์ ด ้ วยเคร ื ่ อง Rapid Visco Analyzer ความหน ื ดส ู งส ุ ด ของแป ้ งละลายน ํ ้ าเย ็ นม ี ค ่ ามากกว ่ าหร ื อเท ่ าก ั บความหน ื ดส ู งส ุ ดของแป ้ งเป ี ยกท ี ่ ได ้ จากการให ้ ความร ้ อนแก ่ แป ้ งด ิ บ นอกจากน ี ้ พฤต ิ กรรมความหน ื ดของเม ็ ดแป ้ งละลายน ํ ้ าเย ็ น คล ้ ายคล ึ งก ั บแป ้ งเป ี ยกท ี ่ ได ้ จากการให ้ ความร ้ อนแก ่ น ํ ้ าแป ้ งด ิ บ เม ื ่ อว ิ เคราะห ์ ด ้ วย Brookfield Viscometer แป ้ งข ้ าวละลายน ํ ้ าเย ็ นแสดงพฤต ิ กรรมคล ้ ายก ั บแป ้ งเป ี ยก ท ี ่ ได ้ จากการให ้ ความร ้ อนแก ่ แป ้ งด ิ บ ค ื อ ม ี ความหน ื ดลดลงเม ื ่ อม ี แรงเฉ ื อนมากข ึ ้ น (shear thinning) และม ี ความ หน ื ดลดลงเม ื ่ อแรงเฉ ื อนคงท ี ่ ขณะท ี ่ เวลาเพ ิ ่ มข ึ ้ น (thixotropic)
Descriptหน้า 592-599
SubjectRice starch
amylose
granular
cold water soluble
ethanol
sodium hydroxide
Previous||8693||Next