KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุชัญญา ดอกละมุด
Alternative Author ปริศนา สุวรรณาภรณ์
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของเจลแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์โปรตีเอส
Alternative TitleTextural Improvement of Rice flour Gel by Protease
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Call# FOOD 7977

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานว ิ จ ั ยน ี ้ ม ี ว ั ตถ ุ ประสงค ์ เพ ื ่ อปร ั บปร ุ งเน ื ้ อส ั มผ ั สของเจลแป ้ งข ้ าวเจ ้ าโดยใช ้ เอนไซม ์ โปรต ี เอส และศ ึ กษา ค ุ ณสมบ ั ต ิ ทางเคม ี กายภาพของแป ้ งข ้ าวเปร ี ยบเท ี ยบก ั บสตาร ์ ชข ้ าวเจ ้ าท ี ่ สก ั ดด ้ วยสารละลายด ่ าง โดยใช ้ เอนไซม ์ โปรต ี เอส 4 ชน ิ ด ค ื อ Protin NY100, Collupulin, GA และ P5380 ผลการทดลองพบว ่ าแป ้ งข ้ าวเจ ้าท ี ่ ถ ู กย ่ อย ด ้ วยเอนไซม ์ Collupulin, GA และ P5380 ม ี ค ุ ณสมบ ั ต ิ ไม ่ แตกต ่ างก ั น (p<0.05) เม ื ่ อเปร ี ยบเท ี ยบก ั บสตาร ์ ชข ้ าว จะพบว ่ า แป ้ งข ้ าวเจ ้ าท ี ่ ถ ู กย ่ อยด ้ วยเอนไซม ์ โปรต ี เอสม ี ค ่ าความหน ื ดส ู งส ุ ด และค ่ าความหน ื ดต ํ ่ าส ุ ดต ํ ่ ากว ่ าสตาร ์ ช ข ้ าว แต ่ ม ี ค ่ าความหน ื ดลดลง ค ่ าความหน ื ดส ุ ดท ้ าย และค ่ าเซตแบคส ู งกว ่ า ค ่ าท ี ่ ได ้ จากการว ั ดเน ื ้ อส ั มผ ั ส ได ้ แก ่ hardness, springiness, gumminess, adhesiveness และ chewiness ของเจลแป ้ งข ้ าวท ี ่ ถ ู กย ่ อยด ้ วยเอนไซม ์ โปรต ี เอสม ี แนวโน ้ มส ู งกว ่ าสตาร ์ ชข ้ าวท ี ่ สก ั ดด ้ วยสารละลายด ่ าง โดยท ี ่ ค ่ า chewiness ส ู งกว ่ าอย ่ างม ี น ั ยส ํ าค ั ญ ทางสถ ิ ต ิ การจ ํ าแนกโปรต ี นในแป ้ งข ้ าวเจ ้ าด ้ วยว ิ ธ ี SDS-PAGE พบว ่ าแป ้ งข ้ าวท ี ่ ถ ู กย ่ อยด ้ วยเอนไซม ์ โปรต ี เอสม ี ขนาด 10-17 kDa, 17-26 kDa, 34-43 kDa และ 55-72 kDa ส ่ วนท ี ่ พบในสตาร ์ ชข ้ าวเจ ้ าท ี ่ สก ั ดด ้ วยสารละลาย ด ่ างม ี ขนาด 55-72 kDa เท ่ าน ั ้ น เอนไซม ์ โปรต ี เอสสามารถสก ั ดโปรต ี นออกจากแป ้ งข ้ าวได ้ บางส ่ วนแต ่ ให ้ เจลแป ้ งท ี ่ ม ี ค ุ ณสมบ ั ติ ทางเน ื ้ อส ั มผ ั สท ี ่ ไม ่ แตกต ่ างจากการใช ้ ด ่ าง
Descriptหน้า 600-607
Subjectrice starch
rice gel
protease
pasting
texture characteristics and SDS-PAGE
Previous||8694||Next