KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ภัทศา ผุงเพิ่มตระกูล
Alternative Author ชุติมา ไวศรายุทธ์
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย
Alternative TitleA Guideline for Developing Quality and Safety Management System of Agriulture and Food Products in Thailand
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 เล่มที่ 5 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Call# FOOD 7984

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นวิถีทางหนึ่งในการป้องกันผู้บริโภคจากอาหารที่ ไม่ปลอดภัย จากแนวทางของ FAO/WHO กล่าวว่าโครงสร้างระบบควบคุมอาหารควรครอบคลุมองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ กฏระเบียบด้านอาหาร การบริหารจัดการควบคุมอาหาร การตรวจสอบ ห้องปฏิบัติการและการเผยแพร่ ข้อมูล การให้ความรู้และการฝึกอบรม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงวิเคราะห์ถึงโครงสร้างและสถานการณ์ระบบควบคุม มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทั้ง 5 ด้านตลอดห่วงโซ่อุปทานของประเทศไทย เน้นศึกษาโครงสร้างระบบการ ทางานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การประสานงานระหว่างสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติกับกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่สารวจ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องตลอดโซ่ อุปทาน และใช้ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ จากนั้นทาการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix เพื่อกาหนดแผนกล ยุทธ์สาหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและ อาหาร ทาการทวนสอบกลยุทธ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารผ่านแบบสอบถามและ การสัมภาษณ์กลุ่ม จากผลการศึกษา พบความไม่เชื่อมโยงของระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย อาหารและข้อมูลสินค้าไม่ครบถ้วนตลอดห่วงโซ่ งานวิจัยนี้ได้เสนอตัวอย่างกลยุทธ์เพื่อให้หน่วยงานกลางของ ประเทศใช้ประโยชน์ในการบริหารระบบการจัดการคุณภาพพร้อมเสนอการสร้างและบริหารระบบฐานข้อมูลเพื่อ เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงและทวนสอบข้อมูลด้านมาตรฐานสินค้า
Descriptหน้า 59-67
Subjectระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ประเทศไทย
Previous||8701||Next