KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เขมพัษ อ้นท้วม
Alternative Author นิภา โชคสัจจะวาที
วราภา มหากาญจนกุล
พรเพ็ญ มรกตจินดา
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการตรวจปริมาณการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาด้วยเทคนิค MPN-PCR และการคัดแยกสายพันธุ์ในระหว่างกระบวนการผลิตผักสดส่งออก
Alternative TitleMPN-PCR quantification and identification of Salmonella spp. during exported fresh produce process
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 เล่มที่ 5 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Call# FOOD 7996

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการเกิดอุบัติการณ์การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในผักสดส่งออก มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการผลิตผักสดของประเทศไทยตลอดจนเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ประเทศคู่ค้าไม่เชื่อมั่นในสินค้าและมีความเข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้น การใช้เทคนิค PCR ร่วมกับ MPN (วิธี MPN-PCR) ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณและการคัดแยกสายพันธ์เชื้อ Salmonella spp. ด้วยวิธีการดั้งเดิม ในตัวอย่างผักชีส่งออกและสิ่งแวดล้อมบริเวณแปลงเพาะปลูกจากจังหวัดนครปฐม พบว่า ผักชีก่อนล้าง (n=10) หลังล้าง (n=10) และผักชีส่งออก (n=15) มีการปนเปื้อนคิดเป็น ร้อยละ 70 สามารถคัดแยกสายพันธุ์ Singapore (Group C) จากตัวอย่างผักชีเพื่อการส่งออกและสายพันธุ์ Augustenborg (Group C) จากผักชีก่อนล้าง ผักชีหลังล้าง ผักชีก่อนเข้าโรงงานและน้ำล้าง ในขณะที่คัดแยกสายพันธุ์ Newport (Group C), Albany (Group C) และ IIIb 48: 1, V: 1, 5, 7 (O: 48) ได้จากผักชีหลังล้าง น้ำที่ใช้ในแปลงเพาะปลูกและโต๊ะตัดแต่ง ตามลำดับ พบปริมาณการปนเปื้อน สูงสุดเท่ากับ 44 MPN/g จากตัวอย่างผักชีส่งออก จากจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 146 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ด้วยวิธี PCR ร้อยละ 63.69 การตรวจเชื้อ Salmonella spp. ด้วยเทคนิด PCR นั้นเป็นวิธีการที่ให้ผลแม่นยำ รวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพความปลอดภัยของผักสดส่งออกมากยิ่งขึ้น จากการศึกษานี้สรุปได้ว่า ผักชีหลังล้างพบการปนเปื้อนเป็นส่วนมาก ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนากระบวนการล้างทำความสะอาดผักร่วมกับสารฆ่าเชื้อ เพื่อลดการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในผักสดส่งออก
Descriptหน้า 252-259
Subjectผักสดส่งออก
ซัลโมเนลลา
วิธี MPN-PCR
Previous||8713||Next