KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author จิราพร ชีวาจร
Alternative Author ศศิธร ตรงจิตภักดี
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงต่อคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอม
Alternative TitleEffect of high carbon dioxide treatment on quality of aromatic coconut
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 เล่มที่ 5 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Call# FOOD 7997

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงต่อการเปลี่ยนแปลงสีน ้าตาลบริเวณผิว มะพร้าวน ้าหอม และการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ โดยเตรียมตัวอย่างมะพร้าวน ้าหอมจุ่มในสารละลาย KMS 0.25% ร่วมกับ กรดซิตริก 3.5% และ กรดแอสคอร์บิก 2.5% จากนั้นเก็บรักษาในสภาวะที่มีก๊าซออกซิเจนความเข้มข้น 5% ร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้น 5, 10, 15 และ 20% ตามล าดับ พบว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความ เข้มข้นสูงไม่มีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพการยับยั้งการเกิดสีน ้าตาลบริเวณผิวมะพร้าวน ้าหอม และส่งผลให้มี ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ในน ้ามะพร้าวเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงมีประสิทธิภาพในการ ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ได้ดี โดยเฉพาะที่ความเข้มข้น 10 % มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ เชื้อจุลินทรีย์ได้ดีที่สุด โดยสามารถลดปริมาณเชื้อยีสต์และราลงได้ 3 log และลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดได้ 4 log เมื่อเปรียบเทียบกับมะพร้าวชุดควบคุมในสัปดาห์ที่ 6
Descriptหน้า 260-267
Subjectมะพร้าวน้ำหอม
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูง
เชื้อจุลินทรีย์
สีน้ำตาล
Previous||8714||Next