KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author รมณย์ ฉัตรวิรุฬ
Alternative Author เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมะขาม ผสมใยอาหาร
Alternative TitleDevelopment of tamarind beverage fortified with dietary fiber
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 เล่มที่ 5 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Call# FOOD 8003

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมะขามเสริมใยอาหารและสารอาหารอื่นๆ สาหรับ ผู้บริโภคอายุ 41-60 ปี สูตรเครื่องดื่มมะขามเสริมใยอาหารประกอบด้วย น้ามะขามพื้นฐาน 94.0% ใยอาหาร 5.55% และสารอื่นๆ ได้แก่ โพลิโคซานอล, วิตามินซี และเบต้ากลูเคน รวม 0.45% โดยการผสมเพสมะขามและน้าสะอาด ทา การกรองแล้วเติมน้าตาล ใยอาหาร โพลิโคซานอล วิตามินซี และเบต้ากลูเคน ให้ความร้อนที่ 80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที บรรจุขวด และแช่ในน้าเย็นทันที ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมีค่า Total soluble solid เท่ากับ 27.6 ?Bx มีค่า pH 2.54 มีปริมาณกรดทาร์ทาริก 0.54% และมีปริมาณใยอาหาร 6.22 กรัม/100 มิลลิลิตร ผลการทดสอบการยอมรับของ ผู้บริโภคเพศหญิง 66 คน เพศชาย 34 คน พบว่าผู้บริโภคชอบเครื่องดื่มในระดับปานกลาง ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ และซื้อผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 88 และ 90 ตามลาดับ การให้ข้อมูลคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ทาให้การตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 98 แต่ไม่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์
Descriptหน้า 308-317
Subjectเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
เครื่องดื่มฟังก์ชัน
ใยอาหาร
น้ำมะขาม
การประเมินทางประสาทสัมผัส
Previous||8720||Next