KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ศศิธร เรืองโรจน์
Alternative Author สุนิสา ด้วงนุ่ม
ฤทัย เรืองธรรมสิงห์
น้องนุช ศิริวงศ์
ศิริพร เรียบร้อย
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleสมบัติทางกายภาพและการยอมรับของถั่วกวนจากอัตราส่วนผสมถั่วเขียวและถั่วขาวแตกต่างกัน
Alternative TitlePhysical properties and acceptability of Thau-kaun from different mixed ratios of mung bean and navy bean
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 เล่มที่ 2 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Call# FOOD 8015

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractจากการศึกษาสมบัติทางกายภาพและการยอมรับถั่วกวนที่ผลิตจากอัตรส่วนของถั่วเขียวและถั่วขาวแตกต่างกัน ซึ่งถั่วเขียวและถั่วขาวมีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกันเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณโปรตีนและใยอาหาร ถั่วกวนที่ผลิตจากอัตราส่วนของถั่วเขียวและถั่วขาวแตกต่างกันมีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกัน (p<0.05) เมื่ออัตราส่วนของถั่วขาวเพิ่มขึ้นมีผลต่อปริมาณเถ้าและใยอาหารของถั่วกวน การเพิ่มขึ้นของ L* a* และ b* ของถั่วกวนเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนของถั่วขาว จากการตรวจวัดค่าความแข็ง การเกาะติด ความยืดหยุ่น การยืดเกาะ และการคืนตัวของถั่วกวน พบว่า ค่าความแข็งของถั่วกวนเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนของถั่วขาวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีความแตกต่างของคะแนนความชอบรวมของถั่วกวนที่ผลิตจากอัตราส่วนของถั่วเขียวต่อถั่วขาว เท่ากับ 100:0 MN-1) 75:25 (MN-2) และ 50:50 (MN-3) จากผลการทดลอง อัตราส่วนที่แตกต่างกันของถั่วเขียวและถั่วขาวมีผลต่อค่าสี เนื้อสัมผัสและการยอมรับของถั่วกวนส
Descriptหน้า 17-24
Subjectขนมถั่วกวน
ถั่วขาว
ถั่วเขียว
คุณสมบัติทางกายภาพ
Previous||8732||Next