KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ตรงฝัน ศรีอมร
Alternative Author ภิญญา เยอร์เกนเซน
ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการวัดความเป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ในความแตกต่างของวัฒนธรรม
Alternative TitleMeasuring Package Innovativeness on the Cross Cultural Viewpoints
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 เล่มที่ 3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Call# FOOD 8030

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractนวัตกร รมเป็น กลยุทธ์ หนึ่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทาง การแข่งขัน ในตลาด งานวิจัย นี้ น าเอาลั กษณะต่างๆ ของนวัตกรรมทาง บรรจุภัณฑ์ มาใช้ในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความเป็นนวัตกรรมของผู้บริโภค จาก การส ารวจกับผู้บริโภค นานาชาติ 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย ยุโรป และอเมริก า รวม จ านวน 120 คน โดย แบบสอบถามแบบ Likert scale 7 ระดับ จ านวน ค าถาม 42 ข้อ ผลการจัดกลุ่มตัวแปร ด้วยวิธี การวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้กลุ่มปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรม ทั้งหมด 9 ปัจจัย ปัจจัยด้านความซับซ้อนของนวัตกรรม ที่สะท้อนถึงความยากง่ายใน การน าไปใช้ ได้ รับความส าคัญสูงที่สุด ผู้บริโภคแต่ละทวีปให้ ความส าคัญของปัจจัยแตกต่างกัน ผู้บริโภคทวีปเอเชีย เน้นหนักการ พิจารณา ประโยชน์ ที่ได้รับจาก นวัตกรรม และ ความ เข้ากันได้กับ ชีวิตประจ าวัน กลุ่มตัวอย่างจาก ทวีป ยุโรปตระหนักถึงความส าคัญ ด้านความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ขณะที่ นวัตกรรมที่ แปลกใหม่ ทันสมัย และ ปลอดภัย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสูงที่สุด ส าหรับผู้บริโภคทวีปอเมริกา
Descriptหน้า 146-153
Subjectinnovativeness
cultura
package
factor analysis
Previous||8747||Next