KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ศิวัสว์ ศรีมหาบรรณ
Alternative Author สงวนศรี เจริญเหรียญ
ชนากานต์ ศรีวิทิตกุล
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleผลของการแช่เยือกแข็งลำไยสดต่อคุณภาพของลำไยอบแห้ง
Alternative TitleEffect of fresh longan freezing on quality of dried longan
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 เล่มที่ 3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Call# FOOD 8031

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำลำไยสดมาแช่เยือกแข็งในช่วงที่ผลผลิตลำไยออกมามาก และนำมาอบแห้งในภายหลัง เพื่อช่วยกระจายวัตถุดิบในการอบแห้งให้มีได้ตลอดทั้งปี โดยเปรียบเทียบผลของการอบแห้งและคุณภาพของลำไยอบแห้งจากทั้งลำไยสดและลำไยแช่เยือกแข็ง เริ่มการทดลองจากนำผลลำไยมาปอกเปลือก คว้านเมล็ดแล้วแบ่งลำไยทั้งหมดออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จนกระทั่งความชื้นเหลือต่ำกว่าร้อยละ 15 กลุ่มที่สองนำไปแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส จนกระทั่งใจกลางตัวอย่างมีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส นำเก็บรักษาที่อุณหภูมินี้เป็นเวลา 1 เดือน หลังจากนั้นนำมาทำละลายและอบแห้งเช่นเดียวกับกลุ่มแรก ผลการตรวจสอบคุณภาพของลำไยอบแห้งจากลำไยสดและจากลำไยแช่เยือกแข็ง พบว่า ทั้งสองตัวอย่างมีความชื้นอยู่ในเกณฑ์ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และทั้งสองตัวอย่างยังมีค่าสี และคะแนนความชอบในด้าน สี ลักษณะปรากฏ รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P มากกว่า 0.05) นอกจากนี้ลำไยที่ผ่านการแช่เยือกแช็งและทำละลายใช้ระยะเวลาในการอบแห้งน้อยกว่าลำไยสด ซึ่งคาดว่าเป็นเพราะตัวอย่างมีความชื้นน้อยกว่า เนื่องจากได้สูญเสียน้ำไประหว่างการละลาย
Descriptหน้า 154-161
Subjectlongan
drying
freezing
moisture
Previous||8748||Next