KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ปริณดา ศักดิ์ธนากูล
Alternative Author เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการพัฒนาเครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูปที่มีปริมาณไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูง
Alternative TitleDevelopment of instant high isoflavone aglycones cereal beverage
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 เล่มที่ 3 สาขาอุตสาหกรรรมเกษตร, 5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Call# FOOD 8039

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งเจิร์มถั่วเหลืองที่มีปริมาณไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูงสำหรับผู้หญิง แป้งเจิร์มถั่วเหลืองที่ผลิตได้จากกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม มีปริมาณไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคน 27.87 ไมโครโมล/กรัม แนวความคิดผลิตภัณฑ์ คือ เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูปที่มีปริมาณไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูง สำหรับผู้หญิงอายุ 25-45 ปี มีส่วนผสมของแป้งเจิร์มถั่วเหลืองและธัญพืชอบกรอบ กลิ่นรสช๊อกโกแลต บรรจุในซองลามิเนทอลูมิเนียมฟอยด์ น้ำหนัก 30 กรัม ชงโดยเติมน้ำร้อน 150 มล. สูตรที่เหมาะสม ประกอบด้วย แป้งเจิร์มถั่วเหลืองที่มีปริมาณไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูง ธัญพืชอบกรอบ น้ำตาล ครีมเทียม นมผง และผงโกโก้ ร้อยละ 18.10, 21.49, 28.40, 16.48, 11.63 และ 3.90 ตามลำดับ มีปริมาณ ไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนต่อซอง เท่ากับ 38.74 มิลลิกรัมหรือร้อยละ 77 ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ในระดับชอบเล็กน้อย ยอมรับผลิตภัณฑ์ร้อยละ 71.0 และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 65.0 เมื่อผู้บริโภคทราบประโยชน์ของไอโซฟลาโวน ทำให้การยอมรับและการตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 90.0 และ 82.0 ตามลำดับ
Descriptหน้า 225-232
Subjectisoflavone
soy germ
instant cereal beverage
Previous||8756||Next