KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วีระสิทธิ์ กัลยากฤต
Alternative Author มังกร โรจน์ประภากร
กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleคุณลักษณะของเอนไซม์โปรติเอสบริสุทธิ์จากเชื้อแบคทีเรียชอบเกลือความเข้มข้นปานกลางและแบคทีเรียชอบเกลือความเข้มข้นสูงที่แยกจากน้ำปลา
Alternative TitleCharacterization of purified protease from moderately and extremely of halophilic bacteria isolated from fish sauce
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 เล่มที่ 3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Call# FOOD 8040

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractศึกษาแบคทีเรียชอบเกลือความเข้มข้นปานกลาง Virgibacillus halodenitrificans PB302 และแบคทีเรียชอบเกลือความเข้มข้นสูง Halobacterium salinarum PB407 ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ โปรติเอสได้สูงซึ่งเป็นแบคทีเรียที่แยกจากน้ำปลาของโรงงานน้ำปลาในภาคตะวันออกของประเทศไทย เมื่อนำแบคทีเรียชอบเกลือความเข้มข้นปานกลาง Virgibacillus halodenitrificans PB302 มาศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์บริสุทธิ์ พบว่า เอนไซม์โปรติเอสบริสุทธิ์สามารถทำงานได้ดีที่สุดที่พีเอช 10.0 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีความเสถียรในช่วงพีเอชระหว่าง 4.0-12.0 และมีความเสถียรในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 30-60 องศาเซลเซียส มีสมบัติเป็นเอนไซม์โปรติเอสชอบเกลือ สามารถทำงานได้ดีในสภาวะที่มีเกลือ NaCl ความเข้มข้น 0-3.0 โมลาร์ (0-18.0 เปอร์เซ็นต์) กิจกรรมของเอนไซม์ถูกกระตุ้นให้เพิ่มขึ้นโดย EDTA และ 1,10 phenanthroline ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ นอกจากนี้พบว่าเอนไซม์ถูกยับยั้งโดย FeCl2, MgCl2 และ EDTA และ 1,10 phenanthroline ที่ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ ส่วน CaCl2 ไม่มีผลต่อกิจกรรมของเอนไซม์ ในขณะที่เอนไซม์โปรติเอสบริสุทธิ์ที่ผลิตจากแบคทีเรียชอบเกลือความเข้มข้นสูง Halobacterium salinarum PB407 สามารถทำงานได้ดีที่สุดที่พีเอช 8.0 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีความเสถียรในช่วงพีเอช ระหว่าง 5.0-8.0 และมีความเสถียรในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 30-60 องศาเซลเซียส มีสมบัติเป็นเอนไซม์โปรติเอสชอบเกลือ สามารถทำงานได้ดีในสภาวะที่มีเกลือ NaCl ความเข้มข้น 2.0-4.0 โมลาร์ (12.0-24.0 เปอร์เซ็นต์) กิจกรรมของเอนไซม์ถูกกระตุ้นให้เพิ่มขึ้นโดย CaCl2 ความเข้มข้น 1 และ 10 มิลลิโมลาร์ และ MgCl2 ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ นอกจากนี้พบว่าเอนไซม์ถูกยับยั้งโดย FeCl2 และ EDTA
Descriptหน้า 233-240
SubjectHalophilic protease
Fish sauce
Halophilic bacteria
Purified protease
Previous||8757||Next