KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วีระสิทธิ์ ธรรมวโร
Alternative Author ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
กมลวรรณ แจ้งชัด
สมบัติ ขอทวีวัฒนา
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleผลของอุณหภูมิและเวลาในการสกัดต่อกระบวนการผลิตใยอาหารจากแกนสับปะรดเพื่อใช้เสริมใยอาหารในซุปเผือกหอม
Alternative TitleEffect of Temperature and Time on Fiber Extraction from Pineapple Core for Application in Taro Soup
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 เล่มที่ 3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Call# FOOD 8052

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการวิจัยศึกษา ผลของ อุณหภูมิและเวลาใน การสกัดใยอาหาร จากแกนสับปะรดและการประยุกต์ใช้ในซุป เผือกหอม โดย การ สกัด ที่ อุณหภูมิห้อง (30?2 ? C ) และสกัดร้อ น (90?2 ? C ) ที่ระยะเวลา 20 , 60 , 180 นาที และ สกัด 180 นาทีร่วมกับ สกัดต่อใน เอทานอล 24 ชม . พบว่าการสกัดที่อุณหภูมิห้อง จะให้ค่า ด้านความสว่าง (L*) สูงขึ้น และ ค่าสีเหลืองน้อย ลง รวมถึง ร้อยละ ของ ผลผลิตสูง กว่า วิธี การ สกัดร้อน ระยะเวลาการสกัด ที่เพิ่มขึ้น มีผล ท าให้ค่าความสว่าง และปริมาณผลผลิตที่ได้ลดลง กระบวนการผลิตที่คัดเลือกคือ การสกัด แกนสับปะรดบดในน ้า ที่ อุณหภูมิห้อง 20 นาที แยกน ้าออก และอบแห้ง ที่ 70 ? C จนตัวอย่างมีความชื้น 5 - 8% ใยอาหาร ที่ผลิตได้ มีค่าความชื้น ฐานแห้งเท่ากับ 0.09, ใยอาหาร หยาบ 33.09 % , เถ้า 1.05 % , โปรตีน 3.61 % และ ไขมัน 1.80 % พลังงานมีค่าเท่ากับ 2 . 408 Kcal /g การ เสริมใยอ าหารลงในซุปเผือกและทดสอบ ความชอบ พบว่า ผู้ทดสอบ 30 คน ให้คะแนนความชอบซุปเผือก ที่เสริม ใย อาหาร ขนาด 40 หรือ 60 mesh ที่ ปริมาณ 0 . 5 % โดยน ้าหนักซุป ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยให้คะแนน ในระดับชอบ ปา นกลาง ( 7 . 0 ? 1.2 )
Descriptหน้า 338-345
SubjectFiber
Pineapple core
Extraction
Supplement
Taro soup.
Previous||8769||Next