KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วอนสี ลอคำเฮือง
Alternative Author นิรมล อุตมอ่าง
กันตภาส กังสุวรรณ
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวผสมข้าวก่ำชนิดชงละลาย
Alternative TitleDevelopment of instant mixed green tea with Khum rice
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 เล่มที่ 3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Call# FOOD 8062

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเขียวผสมข้าวก่ำชนิดชงละลาย ทำการทดลองผันแปรอัตราส่วนชาเขียวต่อข้าวก่ำคั่วผง (โดยน้ำหนัก) 50:50, 60:40, 70:30 และ 80:20 แช่ในน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที แล้วนำไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยผู้ทดสอบชิม (n=50) ด้วยวิธี 9 point hedonic scale ได้สูตรที่ผู้บริโภคยอมรับคือ 60:40 จากนั้นศึกษากรรมวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย โดยศึกษาสารที่ช่วยเพิ่มปริมาณของแข็ง ได้แก่ มอลโตเดกซ์ตริน (ร้อยละ 2-6) และ ไซโคลเดกซ์ทริน (ร้อยละ 1-3) วางแผนการทดลองแบบ Central Composite Design (CCD) พบว่าสูตรที่เหมาะสมคือ ใช้ปริมาณมอลโตเดกตรินร้อยละ 4 และไซโคเดทตรินร้อยละ 3 ซึ่งคุณภาพทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ปริมาณผลผลิตร้อยละ 4.96 ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (aw) 0.44 และความชื้นร้อยละ 7.0 ผู้บริโภคร้อยละ 90 ให้การยอมรับและร้อยละ 84 เต็มใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Descriptหน้า 455-463
Subjectชาเขียว
ข้าวก่ำ
มอลโตเดทตริน
ไซโครเดทตริน
ชงละลาย
Previous||8779||Next