KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ฤทัย เรืองธรรมสิงห์
Alternative Author น้องนุช ศิริวงศ์
ศุภิสรา ธนาพงษ์ภิชาติ
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleผลของการใช้กะทิที่แตกต่างกันต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการของขนมทองม้วน
Alternative TitleEffect of the different coconut milk types on acceptability and nutritional quality of Thong Maun
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 3 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Call# FOOD 8070

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ชนิดของกะทิที่แตกต่างกัน ในการผลิตขนมทองม้วนต่อ คุณภาพทางกายภาพ การยอมรับทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการ จากการ คัดเลือกสูตรพื้นฐานที่ ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงที่สุด จาก 3 สูตร ซึ่ง ส่วนผสมประกอบด้วย กะทิร้อยละ 31.00 แป้งสาลี ร้อยละ 26.36 ไข่ไก่ร้อยละ 12. 9 2 น้้าตาลทรายร้อยละ 24.5 5 เกลือป่นร้อยละ 0. 5 2 น้้าปูนใสร้อยละ 3.10 และ น้้าเปล่าร้อยละ 1.55 โดยกะทิที่ใช้ในการศึกษามี 5 ชนิด ได้แก่ กะทิสด กะทิพลาสเจอไรซ์ กะทิยูเอชที กะทิ ธัญพืชชนิดที่ 1 และ 2 พบว่าขนมทองม้วนที่ผลิตจากกะทิทั้ง 5 ชนิดมีค่าปริมาณน้้าอิสระอยู่ระว่าง 0 . 19 - 0.28 ค่าความแข็งและความกรอบแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p ? 0.05) โดย ขนม ทองม้วนที่ผลิตจากกะทิ ธัญพืชมีค่าความแข็งและความกรอบสูงกว่าตัวอย่างอื่น และ ขนม ทองม้วนที่ผลิตจากกะทิสดให้ค่าความเป็นสี แดงต่้าที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า ขนมทองม้วนที่ผลิตจากกะทิแบบพาสเจอร์ไรซ์มีการยอมรับทางประสาทสัมผัส ไม่แตกต่างจากกะทิสด ( p>0.05 ) และยังมีค่าสูงกว่าขนมทองม้วนที่ผลิตจากกะทิธัญพืช ซึ่งการใช้กะทิธัญพืชใน การผลิตขนมทองม้วนจะมีข้อด้อยในด้านของกลิ่นรสและรสชาติที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับขอ
Descriptหน้า 444-451
Subjectกะทิ
การยอมรับ
คุณค่าทางโภชนาการ
Previous||8788||Next