KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วิรัลพัชร เลิศอมรดิเรก
Alternative Author เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleผลของการใช้อัลตราซาวด์ก่อนการทำมันเทศแช่อิ่ม
Alternative TitleEffect of Ultrasound as a Pre-treatment for Osmotic Dehydration of Sweet Potato
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Call# FOOD 8088

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานว ิ จ ั ยน ี ้ ม ี ว ั ตถ ุ ประสงค ์ เพ ื ่ อศ ึ กษาผลของการไม ่ ใช ้ อ ั ลตราซาวด ์ และใช ้ อ ั ลตราซาวด ์ ท ี ่ ระด ั บ 10, 20 และ 30 นาท ี ก ่ อนการท ํ าม ั นเทศแช ่ อ ิ ่ มโดยใช ้ สารละลายซ ู โครสความเข ้ มข ้ น 70 ?Brix เป ็ นต ั วกลางของเหลว ต ่ อ ค ุ ณภาพด ้ านกายภาพ เคม ี และระยะเวลาในกระบวนการท ั ้ งหมด ผลการศ ึ กษาพบว ่ า ท ี ่ จ ุ ดสมด ุ ล (7 ช ั ่ วโมง ) ค ่ า a w , ค ่ าความสว ่ าง (L*), ค ่ าความเป ็ นส ี เหล ื อง (b*) และปร ิ มาณความช ื ้ นของท ุ กส ิ ่ งทดลองม ี ค ่ าลดลงหล ั งการ ออสโมต ิ ก ส ่ วนค ่ าความเป ็ นส ี แดง (a*) และค ่ าความแข ็ งของเน ื ้ อส ั มผ ั ส (hardness) ของท ุ กส ิ ่ งทดลองม ี ค ่ า เพ ิ ่ มข ึ ้ นหล ั งการออสโมต ิ ก เม ื ่ อเปร ี ยบเท ี ยบระหว ่ างการท ํ าม ั นเทศแช ่ อ ิ ่ มท ี ่ ไม ่ ใช ้ อ ั ลตราซาวด ์ และใช ้อ ั ลตราซาวด ์ เป ็ นระยะเวลา 10, 20 และ 30 นาท ี พบว ่ าค ่ าความสว ่ าง (L*) และค ่ าความแข ็ งของเน ื ้ อส ั มผ ั ส (hardness) ม ี ความแตกต ่ างก ั นอย ่ างม ี น ั ยส ํ าค ั ญทางสถ ิ ต ิ (p ? 0.05) ส ่ วนปร ิ มาณการส ู ญเส ี ยน ํ ้ าและปร ิ มาณของแข ็ งท ี ่ เพ ิ ่ มข ึ ้ น ของม ั นเทศท ี ่ ผ ่ านการอ ั ลตราซาวด ์ ท ุ กระด ั บม ี ค ่ าส ู งกว ่ าม ั นเทศท ี ่ ไม่ ผ ่ านการอ ั ลตราซาวด ์ เสมอ และการใช ้ อ ั ลตรา ซาวด ์ ท ุ กระด ั บสามารถช ่ วยลดระยะเวลาของกระบวนการท ั ้ งหมดได ้ การใช ้ อ ั ลตราซาวด ์ ท ี ่ ระยะเวลา 30 นาท ี จะ ช ่ วยลดระยะเวลาของกระบวนการท ั ้ งหมดในการท ํ าให ้ ได ้ ปร ิ มาณของแข ็ งท ี ่ เพ ิ ่ มข ึ ้ น 35 และ 40 เปอร ์ เซ ็ นต ์ ได ้ มาก ท ี ่ ส ุ ด อย ่ างไรก ็ ตามระยะเวลาของกระบวนการท ั ้ งหมดท ี ่ จะท ํ าให ้ ปร ิ มาณของแข ็ งท ี ่ เพ ิ ่ มข ึ ้ นเท ่ าก ั บ 30 เปอร ์ เซ ็ นต ์ โดยใช ้ อ ั ลตราซาวด ์ ท ี ่ ระยะเวลา 10, 20 และ 30 เปอร ์ เซ ็ นต ์ ม ี ความแตกต ่ างก ั นเพ ี ยงเล ็ กน ้ อย
Descriptหน้า 146-153
SubjectOsmotic dehydration
Ultrasound
Sweet potato
Previous||8807||Next