KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author จันทนี ธีรเวชเจริญชัย
Alternative Author สินีนาถ จริยโชติเลิศ
เทพกัญญา หาญศีลวัต
อนุวัตร แจ้งชัด
กมลวรรณ แจ้งชัด
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleผลของเจลาตินและกลูโคสไซรัปต่อคุณภาพเยลลี่แครอทแผ่น
Alternative TitleEffect of gelatin and glucose syrup on qualities of carrot sheet jelly
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Call# FOOD 8102

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractเยลลี่แครอทแผ่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแครอทเป็นส่วนผสมหลักเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการที่ได้จากแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ เนื้อสัมผัสเป็นคุณลักษฯะที่สำคัญอย่างหนึ่งของเยลลี่ที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาผลของปริมาณเจลาตินและกลูโคสไซรัปต่อคุณภาพเยลลี่แครอทแผ่น โดยจัดสิ่งทดลองแบบ 3x3 แฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ ศึกษาปริมาณของเจลาติน 3 ระดับคือ 0, 4 และ 8 กรัม ต่อส่วนผสมทั้งหมด 100 กรัม และปริมาณของกลูโคสไซรัป 3 ระดับคือ 0, 8 และ 16 กรัม ต่อส่วนผสมทั้งหมด 100 กรัม จากการศึกษาพบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณเจลาตินทำให้ค่าแรงดึงของตัวอย่างเพิ่มขึ้น ขณะที่การเพิ่มปริมาณกลูโคสไซรัปทำให้ค่าแรงดึงของตัวอย่างลดลง จากการวิเคราะห์ผลทางประสาทสัมผัสโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง พบว่าการเพิ่มปริมาณเจลาตินและกูลโคสไซรัปมีผลทำให้ค่า่่คะแนนความชอบด้านรสหวาน ความเหนียว และความชอบรวมเพิ่มขึ้นในช่วงแรก แล้วลดลงเมื่อใส่เจลาตินปริมาณมากกว่า 5.8 กรัม ต่อส่วนผสมทั้งหมด 100 กรัม สำหรับผลิตเยลลี่แครอทแผ่น อยู่ในช่วง 3.0-5.8 กรัม และ 6.0-14.0 กรัม ตามลำดับบน
Descriptหน้า 303-310
SubjectJelly
Carrot
Gelatin
Glucose syrup
Previous||8821||Next