KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ทิวาพร ปานพรม
Alternative Author วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
วิเชียร กีรตินิจกาล
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการศึกษาการผลิตไวน์ขมิ้นชัน
Alternative TitleStudy of Turmeric (Curcuma longa L.) Wine Production
Imprintการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Call# FOOD 8104

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) มีสารสำคัญที่เป็นองค์ประกอบหลัก คือ curcumin การอบขมิ้นชันที่ 80 องศาเซลเซียส เวลา 4 ชั่วโมงไม่ส่งผลต่อปริมาณสาร ซึ่งน้ำสกัดขมิ้นชันมีปริมาณ curcumin 34.61 micro g/ml (p น้อยกว่า 0.05) จากศึกษาการผลิตไวน์จากขมิ้นชัน ชนิดของขมิ้นชันแห้งที่ใช้หมักไวน์ปริมาณ 50 กรัม เป็นเวลา 14 วัน มีปริมาณ curcumin สูงที่สุดคือ 16.25 micro g/ml (p น้อยกว่า 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ขมิ้นชันสด, ขมิ้นชันสดต้ม และขมิ้นชันผง เมื่อแปรผันปริมาณขมิ้นชัน การใช้ขมิ้นชันแห้งปริมาณ 75 กรัม ให้ปริมาณสาร curcumin สูงกว่า 25, 50 และ 100 กรัม คือมีปริมาณสาร curcumin 22.77 micro g/ml (p น้อยกว่า 0.05) จากนั้นทำการหมักไวน์ขมิ้นชันแห้งปริมาณ 75 กรัมเพื่อศึกษาองค์ประกอบต่างๆของไวน์ พบว่า เมื่อเพิ่มระยะเวลาการหมัก ปริมาณแอลกอฮอล์, ปริมาณ curcuminและความเป็นกรด(acidity) เพิ่มขึ้นตามลำดับ แต่ปริมาณของแข็งละลายและค่า pH ลดลงตามลำดับ ปฏิกิริยาการหมักสิ้นสุดลง พบว่า ปริมาณแอลกอฮอล์และปริมาณ curcumin คงที่ตั้งแต่วันที่ 14 ของการหมักจนกระทั่ง 25 วัน โดยมีปริมาณ curcumin สูงสุด คือ 27.27 micro g/ml
Descriptหน้า 319-325
SubjectCurcumin
Turmeric
Curcuma longa L.
wine making
Previous||8823||Next