KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
Alternative Author ลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน
บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleผลของการเตรียมขั้นต้นด้วยการแช่ในสารละลายกรดต่อคุณภาพของปลาเห็ดโคนที่บรรจุด้วยวิธี Sous vide ระหว่างการเก็บ
Alternative TitleEffect of acid pre-treatment on the quality of sous vide packed sand whiting (Sillago sihamaforsstal) during storage
Imprintบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 1 สาขาประมง, 3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Call# FOOD 8120

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractsous vide เป็นการประยุกต์วิธีการบรรจุอาหารในสภาวะสุญญากาศและการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อแล้วเก็บอาหารที่อุณหภูมิแช่เย็น การศึกษาครั้งนี้มีวุตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเตรียมขั้นต้นโดยการแช่ชิ้นปลาเห็ดโคนในสารละลายกรด (น้ำมะนาว และน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรพ กรดซิตริกและกรดอะซิติก) ก่อนการบรรจุวิธี sous vide ต่อคุณภาพของปลาเห็ดโคนระหว่างการเก็บที่อุณหภูมิแช่เย็นหากพิจารณาตามเกณฑ์กำหนดด้านจุลชีววิทยา พบว่าตัวอย่างปลาเห็ดโคนที่ไม่ผ่านการแช่กรดมีอายุการเก็บ 35 วัน ในขณะที่ตัวอย่างที่ผ่านการแช่ในสารละลายกรดยังมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคเมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 56 วัน โดยปริมาณ TVB และ TMA ยังไม่เกินเกณฑ์กำหนดและปลาเห็ดโคนที่ผ่านการแช่ในสารละลายกรดซิตริกได้รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สุด
Descriptหน้า 182
Subjectsous vide
acid impregnaiton
sandwhiting
shelf life
Previous||8839||Next