KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author มัลลิกา วัฒนาภิรมย์สกุล
Alternative Author นันทิภา พันธ์ุสวัสดิ์
สุมิตรา บุญบำรุง
จุฑา มุกดาสนิท
บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 1 สาขาประมง
Titleการผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม
Alternative TitleReady-To-Drink Fish Essence Soup Production
Imprintบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 1 สาขาประมง, 3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Call# FOOD 8123

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปปลาสกั ดพร้อมดื่มจากเ ศษเหลือท้องปลาของ กระบวนการผลิตน ้ามันปลา สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตเพื่อท าซุปปลาสกัดคือ การใช้ เอนไซม์ Flavourzyme? ปริมาณ 5% ( น ้าหนัก / น ้าหนัก ) บ่มที่อุณหภูมิ 45 0 C เป็นเวลา 5 ชั่วโมง การพัฒนาสูตร เพื่อผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่มพบว่าการใช้แป้งดัดแปร ( National Frigex ? ) สามารถปรับปรุงเนื้อสัมผัสของซุป ปลาสกัดจนเป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบ การใช้สมุนไพร ( ใบกระวานและลูกผักชี ) มีส่วนช่วยในการปรับปรุงด้าน กลิ่นรสของซุปปลาสกัด ซุปปลาส กัดพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องขนาด 307x113 ปริมาตรบรรจุ 180 มิลลิลิตรใช้ สภาวะในการฆ่าเชื้อคือ อุณหภูมิ 116 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 17 นาที มีค่า F o 8.5 นาที
Descriptหน้า 198
Subjectfish belly
protein hydrolysate
fish essence soup
Previous||8842||Next