KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ลดาวรรณ์ จันทสิงห์
Alternative Author พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี
หทัยรัตน์ ริมคีรี
บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ และความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่ โดยใช้แบบสอบถาม
Alternative TitleStudy of Behaviors, Attitudes, Factors Affe cting Purchase, and Demands from Consumers for Jelly Products Using Questionnaires
Imprintบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Call# FOOD 8140

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานว ิ จ ั ยน ี ้ ม ี ว ั ตถ ุ ประสงค ์ เพ ื ่ อศ ึ กษาพฤต ิ กรรม ท ั ศนคต ิ ป ั จจ ั ยท ี ่ ม ี ผลต ่ อการเล ื อกซ ื ้ อ และความต ้ องการ ของผ ู ้ บร ิ โภคท ี ่ ม ี ต ่ อผล ิ ตภ ั ณฑ ์ เยลล ี ่ โดยใช ้ การส ํ ารวจผ ู ้ บร ิ โภค โดยในการส ํ ารวจผ ู ้ บร ิ โภคท ี ่ ม ี อาย ุ 12-60 ป ี จ ํ านวน 400 คน พบว ่ า ผ ู ้ บร ิ โภคส ่ วนใหญ ่ ชอบร ั บประทานเยลล ี ่ อ ่ อนมากท ี ่ ส ุ ด ส ่ วนใหญ ่ ร ั บประทานเยลล ี ่ 1-2 คร ั ้ งต ่ อ เด ื อน , ผ ู ้ บร ิ โภคถ ึ งร ้ อยละ 80.5 ซ ื ้ อผล ิ ตภ ั ณฑ ์ ในร ้ านสะดวกซ ื ้ อ , ป ั จจ ั ยท ี ่ ม ี ผลต ่ อการเล ื อกซ ื ้ อผล ิ ตภ ั ณฑ ์ เยลล ี ่ ท ั ้ ง 12 ป ั จจ ั ย อย ู ่ ในระด ั บความส ํ าค ั ญมาก , ผ ู ้ บร ิ โภคร ้ อยละ 96 ให ้ ความสนใจในผล ิ ตภ ั ณฑ ์ เยลล ี ่ เพ ื ่ อส ุ ขภาพ , ชน ิ ด ของซ ุ ปเปอร ์ ฟร ุ ตท ี ่ ผ ู ้ บร ิ โภคต ้ องการให ้ น ํ ามาใช ้ เป ็ นส ่ วนประกอบในเยลล ี ่ เพ ื ่ อส ุ ขภาพค ื อ สตรอเบอร ์ ร ี ่ , ส ี ของ ผล ิ ตภ ั ณฑ ์ ค ื อ ส ี ตามธรรมชาต ิ ของผลไม้ และหากม ี ผล ิ ตภ ั ณฑ ์ เยลล ี ่ เพ ื ่ อส ุ ขภาพวางขายในท ้ องตลาดผ ู ้ บร ิ โภคต ั ด ใจซ ื ้ อร ้ อยละ 96.8
Descriptหน้า 152
SubjectJelly
Consumer survey
Consumer behavior
Previous||8859||Next