KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วชิรวิทย์ ปิยพันธ์ุรุ่งเรือง
Alternative Author วิษฐิดา จันทราพรชัย
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นองุ่นแต่งสีด้วยผงสีจากซังข้าวโพดสีม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901
Alternative TitleDevelopment of Concentrated Grape Flavored Drink Product using Colorant Powder from High A nthocyanin Purple Corn Cob H ybrid (KPSC 90 1)
Imprintบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Call# FOOD 8142

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractารศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม น้้าหวาน เข้มข้นกลิ่นองุ่น โดย ใช้ ผงสี จากซัง ข้าวโพด สี ม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901 มีแอนโธไซยานินซึ่ง เป็นสารให้สีและ มีประโยชน์ต่อ สุขภาพเป็นส่วนประกอบ เครื่องดื่มนี้เป็นทางเลือกทดแทน ส้า หรับผู้บริโภคที่ดื่มน้้าหวานที่ ใช้สีสังเคราะห์ในการ แต่งสีซึ่งอาจมีอันตรายและไม่มีประโยชน์จากสารสกัดธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ชนิดเข้มข้นที่ พัฒนา ได้มี ค่าสี ความ สว่าง ( L *) 26.53 ความอิ่มตัวของสี ( C *) 66.61 และ ค่ามุมของสี ( h ? ) 34.87 องศา มี ค่าความเป็น กรด เบส 2.31 วอเ ตอร์แอคทิวิตี 0.81 ปริมาณแอนโธไซยานินและฟีนอลิครวม 15.55 และ 100.00 มิลลิกรัม /100 มิลลิลิตร ตามล้าดับ สูตรที่เหมาะสมเมื่อ เจื อจาง 1:4 แล้วมีปริมาณน้้าตาล 12.00 กรัม /100 มิลลิลิตร และกรดซิตริก 0.35 กรัม /100 มิลลิลิตร ผู้บริโภคยอมรับ ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 87 ตัดสินใจซื้ อร้อยละ 71 และเมื่อเสนอข้อมูล คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ท้าให้ ผู้บริโภคยอมรับและตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 และ 90 ตามล้าดับ
Descriptหน้า 154
Subjectanthocyanins
colorant powder
concentrated
grape flavor
purple corn cob KPSC 901
Previous||8861||Next