KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สวนีย์ หอรังสิวัฒน์
Alternative Author electric
pressure
microwave
rice
cooking
บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleผลของวิธีการหุงสุกต่อคุณภาพของข้าวหอมมะลิ
Alternative TitleEffect of Cooking Methods on Quality of Jansmine Rice
Imprintบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Call# FOOD 8144

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractข ้ าวเป ็ นอาหารท ี ่ ส ํ าค ั ญและจ ํ าเป ็ นต ่ อมน ุ ษย ์ ป ั จจ ุ บ ั นม ี การพ ั ฒนาการห ุ งข ้ าวให ้ เข ้ าก ั บการใช ้ ช ี ว ิ ตของ ผ ู ้ บร ิ โภคมากข ึ ้ น งานว ิ จ ั ยน ี ้ จ ึ งศ ึ กษาผลของว ิ ธ ี การห ุ งข ้ าวด ้ วยหม ้ อห ุ งข ้ าวไฟฟ ้ า ต ู ้ ไมโครเวฟ และหม ้ อความด ั น ต ่ อค ุ ณภาพของข้ าวหอมมะล ิ ห ุ งส ุ ก พบว ่ า ข ้ าวหอมมะล ิ ท ี ่ ผ ่ านการห ุ งด ้ วยต ู ้ ไมโครเวฟจะม ี ความแข ็ งและความ เหน ี ยวมากกว ่ าข ้ าวห ุ งส ุ กท ี ่ ผ ่ านการห ุ งด ้ วยว ิ ธ ี อ ื ่ นๆ (P ? 0.05) ในระหว ่ างการเก ็ บข ้ าวห ุ งส ุ กจากหม ้ อห ุ งข ้ าวและ หม ้ อความด ั น ท ี ่ อ ุ ณหภ ู ม ิ 8?C เป ็ นเวลา 6 ว ั น พบว ่ า ความแข ็ งของข ้ าวห ุ งส ุ กเพ ิ ่ มข ึ ้ น (P ? 0.05) ข ้ าวท ี ่ ผ ่ านการห ุ ง ด ้ วยหม ้ อห ุ งข ้ าวไฟฟ ้ าม ี ค ่ าด ั ชน ี ความขาวส ู งกว ่ าข ้ าวท ี ่ ผ ่ านการห ุ งด ้ วยไมโครเวฟและหม ้ อความด ั น (P ? 0.05) และไม ่ พบการเปล ี ่ ยนแปลงของค ่ าด ั ชน ี ความขาวของข ้ าวห ุ งส ุ กระหว ่ างการเก ็ บร ั กษา (P>0.05) จากการทดสอบ ทางประสาทส ั มผ ั ส พบว ่ า คะแนนความชอบโดยรวมของข ้ าวห ุ งส ุ กจากหม ้ อห ุ งข ้ าวไฟฟ ้ าและต ู ้ ไมโครเวฟไม ่ แตกต ่ างก ั น (P>0.05) และมากกว ่ าข ้ าวห ุ งส ุ กด ้ วยหม ้ อความด ั น (P ? 0.05) เม ื ่ อเก ็ บข ้ าวห ุ งส ุ ก เป ็ นเวลา 6 ว ั น พบว ่ าคะแนนความชอบโดยรวมของข ้ าวห ุ งส ุ กด ้ วยต ู ้ ไมโครเวฟลดลงและต ํ ่ ากว ่ าคะแนนความชอบของข ้ าวห ุ งส ุ ก ด ้ วยว ิ ธ ี อ ื ่ นๆ (p ? 0.05)
Descriptหน้า 158
Subjectrice
Previous||8863||Next