KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เพ็ญธกานต์ สุวรรณเวช
Alternative Author วิษฐิดา จัทราพรชัย
บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ต้มยำสำเร็จรูปตามค่าคุณภาพทางเคมี
Alternative TitleCluster Analysis of Instant Tom Yum Soup by Chemical Qualitite
Imprintบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Call# FOOD 8146

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการวิจัยนี้สำรวจผลิตภัณฑ์ต้มยำสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า 7 แห่ง โดยเก็บข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีเ่ครื่องหมายรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ตัวอย่างทั้งหมด 25 ยี่ห้อนำมาวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด ปริมาณกรดทั้งหมด และปริมาณเกลือ นำข้อมูลทางคุณภาพเคมีมาวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ได้ แก่ ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด ปริมาณกรดทั้งหมด และปริมาณเกลือ นำข้อมูลทางคุณภาพเคมีมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคจัดกลุ่ม (Cluster Analysis) ได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มีอัตราส่วนระหว่าง น้ำตาล : กรด : เกลือ คือ 1 : 0.23 : 1 กลุ่มที่ 2 มีอัตราส่วน 2: 0.21 ซ 1 กลุ่มที่ 3 มีอัตรวส่วน 1.5: 0.19 : 1 คัดเลืออกผลิตภัณฑ์เป็นตัวแทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 ตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา จากความสะดวกในการจัดหาตัวอย่าง ความสะดวกในการจัดเตรียมตัวอย่าง และราคา นำผลิตภัณฑ์ตัวแทนมาทดสอบความชอบ ให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ กับผู้ทดสอบ 5 คน ผลการทดสอบพบว่าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มที่ 3 (1.5 : 0.19 : 1 ) มีความชอบสูงกว่าตัวแทนจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอ
Descriptหน้า 160
SubjectTom Yum
Cluster analysis
Previous||8865||Next