KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วรพันธ์ุ ยุทธทองหลาง
Alternative Author บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณฮีสตามีนในกระบวนการผลิตปลาซาร์ดีนบรรจุกระป๋อง
Alternative TitleChanges in histamine content during canned sardine process
Imprintบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Call# FOOD 8152

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractกระบวนการผล ิ ตปลาซาร ์ ด ี นบรรจ ุ กระป ๋ องอาจม ี ผลต ่ อการเพ ิ ่ มข ึ ้ นของปร ิ มาณฮ ี สตาม ี นในผล ิ ตภ ั ณฑ ์ จากการประเม ิ นโรงงานต ้ นแบบถ ึ งความน ่ าจะเป ็ นในการเก ิ ดปร ิ มาณฮ ี สตาม ี นในแต ่ ละข ั ้ นตอนการผล ิ ต พบว ่ าม ี จ ํ านวน 4 ข ั ้ นตอน ได ้ แก ่ 1) การละลายปลา 2) การต ั ดห ั ว และผ ่ าท ้ อง 3) การบรรจ ุ ปลาลงกระป ๋ อง และ 4) การ ให ้ ความร ้ อนโดยการนึ ่ ง จ ึ งค ั ดเล ื อกส ํ าหร ั บการต ิ ดตามการเปล ี ่ ยนแปลงปร ิ มาณฮ ี สตาม ี นในกระบวนการผล ิ ต โดยต ั วอย ่ างปลาถ ู กเก ็ บท ุ กๆ 10 ส ั ปดาห ์ รวมจ ํ านวน 3 ช ุ ด ผลการทดลองพบว ่ า ช ุ ดต ั วอย ่ างม ี ความแตกต ่ างก ั น ทางสถ ิ ต ิ (P ? 0.05) แต ่ ปร ิ มาณฮ ี สตาม ี นในแต ่ ละข ั ้ นตอนการผล ิ ตไม ่ ม ี ความแตกต ่ างก ั นทางสถ ิ ต ิ (P > 0.05) ผลการทดลองน ี ้ ช ี ้ ให ้ เห ็ นว ่ า ปร ิ มาณฮ ี สตาม ี นในผล ิ ตภ ั ณฑ ์ น ่ าจะเป ็ นผลมาจากปร ิ มาณฮ ี สตาม ี นเร ิ ่ มต ้ นใน ว ั ตถ ุ ด ิ บปลาซาร ์ ด ี นแช ่ เย ื อกแข ็ ง โดยสร ุ ป การควบค ุ มอ ุ ณหภ ู ม ิ ของปลาให ้ ต ํ ่ ากว ่ า 13.2 องศาเซลเซ ี ยส และใช ้ ระยะเวลาไม ่ เก ิ น 4 ช ั ่ วโมง ก ่ อนการให ้ ความร ้ อนสามารถป ้ องก ั นการเก ิ ดฮ ี สตาม ี นในปลาซาร ์ ด ี นบรรจ ุ กระป ๋ องได
Descriptหน้า 169
Subjectcanned sardine
canning process
histamine
Previous||8871||Next