KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อบเชย วงศ์ทอง
Alternative Author วารสารคหเศรษฐศาสตร์
Titleแนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหาร
Imprintปีที่ 59 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Call# FOOD 8461

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractแนวโน้มของผลิตอาหารจากปัจจับันสู่อนาคต เป็นผลมาจากพฤติกรรมการบริโภคของคนที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร คนมีความรู้มากขึ้นและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สะดวกรวดเร็ว ผู้ผลิตอาหารจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับคนที่มีวถีชีวิตในเมืองที่เร่งรีบ อาหารที่ผู้ประกอบการตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่อง่ความปลอดภัยอาหารตลอดถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Descriptหน้า 57-63
Subjectแนวโน้ม
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Previous||8887||Next