KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author จำรัส กิ่งสวัสดิ์
Alternative Author ทวีวัฒน์ สุภารส
สุขสัน มูลดี
สมชาย แดงทอง
สมหวัง นรชาญ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Titleการอบแห้งผลิตผลการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และสารเปลี่ยนสถานะ
Alternative TitleSolar drying of Agricultural Product Using Phase Change Material (PCM)
Imprintวารสาร ฉบับพิเศษ การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 4, สิงหาคม 2551
Call# FOOD 8179

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยรางรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน ตู้อบแห้งบรรจุสารเปลี่ยนสถานะเพื่อสะสมความร้อนโดยใช้พาราฟิน ซึ่งมีจุดหลอมละลาย 63 องศาเซลเซียส น้ำหนัก 40 กิโลกรัมบรรจุอยู่ในภาชนะขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร ด้านใต้รางรับแสงที่ส่องผ่านกระจกใส 2 ชั้นวางทำมุม 14 องศากับพื้นราบ การทดลองอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 ชนิด คือ กล้วยน้ำว้า พริกสดผิวมันเมล็ดเล็กและพริกสดผิวมันเมล็ดใหญ่ ทำการอบแห้งตลอด 24 ชั่วโมงและทำการบันทึกค่าน้ำหนักและปริมาณความชื้นทุก 1 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในการอบแห้งในช่วงเวาลกลางวันอยู่ที่ 60 องศาเซลเซียส และช่วงเวลากลางคืนที่ 40 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการอบแห้งกล้วยน้ำหว้าอยู่ที่ 50-60 ชั่วโมง ระยะเวลาในการอบแห้งพริกสดเมล็ดเล็กและพริกสดเมล็ดใหญ่อยู่ที่ 20-25 ชั่วโมง ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของตู้อบในช่วงเวลากลางวันคือ 10 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของตู้อบในช่วงเวลากลางคือคือ 5 เปอร์เซ็นต์
Descriptหน้า 359-366
Subjectพลังงานแสงอาทิตย์
สารเปลี่ยนสถานะ
ความชื้น
การสะสมความร้อน
เครื่องอบแห้ง
Previous||8898||Next