KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author วารสารอาหาร
Titleการติดตามการเปลี่ยนแปลงของแอนโทไซยานินด้วยการวิเคราะห์ค่าสี
Alternative TitleTracking anthocyanin changes by color measurement
Imprintปีที่ 45 ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2558
Call# FOOD 8195

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractแอนโทไซยานิน เป็นรงควัตถุให้สีที่สำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มสีแดง สีม่วงแดง หรือสีน้ำเงินสามารถพบได้ในพืชหลายชนิด เช่น องุ่น ข้าวโพดสีม่วง แครอทม่วง และผลไม้ตระกูลเบอรรี่ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการเภสัชที่ดีต่อสุขภาพอีกหลายประการ (He and Giusti, 2010) แอนโทไซยานินจึงกลายเป็นสารพฤกษเคมีชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจในวงกว้างก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในอุตสาหกรรมอาหารและยาแต่อย่างไรก็ตามในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั้น มักพบการสูญเสียหรือการสลายตัวของแอนโทไซยานินได้ในหลายขั้นตอนโดยมากจะมีสาเหตุมาจากกระบวนการชีวเคมี ปัจจุบันการวิเคราะห์ค่าสี ถือเป็นวิธีวิเคราะห์ที่มีความรวดเร็วและแม่นยำ ทั้งยังถูกนำมาประยุกต์ใช้กับสารพฤกษ์เคมีหลายชนิด เช่น แคโรทีนอยด์ เบต้าเลน คลอโรฟิลล์ โพลีฟีนอล รวมถึงแอนโทไซยานินด้วย เช่นกัน
Descriptหน้า 21-28
Subjectแอนโทไซยานิน
การวิเคราะห์
คุณสมบัติ
Previous||8914||Next